2006_07
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 

Pràcticum

PRÀCTICUM

El 30 d’abril de 2004 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de Pràctiques Externes dels Alumnes de la URV. Per consultar el seu contingut podeu accedir a la web de la URV http://www.urv.net/perfils/2_alumnes/marcos.htm

També podeu consultar a la web de la facultat http://www.fcep.urv.es/practicum la Normativa General de Desenvolupament del Pràcticum de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicología.

MESTRES

Els objectius generals del Pràcticum de Mestre són:

-       Prendre contacte real amb la professió

-       Contrastar la teoria amb la pràctica

-       Desenvolupar actituds per dedicar-se a la docència

-       Aprendre a ensenyar

Organització de les Pràctiques

Aquesta Facultat té signat un conveni general amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb els centres privats concertats i altres institucions perquè els alumnes de l’ensenyament de Mestre puguin realitzar pràctiques en els centres públics i altres serveis depenents de l’administració educativa i en els centres privats.

Període de Pràctiques

L’estada dels estudiants en els centres de pràctiques és de 4,5 crèdits per Pràcticum I, és a dir 9 dies, i de 28,5 crèdits per Pràcticum II, és a dir 57 dies.

Horari

L’horari d’estada als centres és el del propi Centre.

Tutories

Durant el període de pràctiques els alumnes tenen tres tutories amb el professor-tutor de la Facultat en què és obligada la seva assistència.

Avaluació

L’avaluació del Pràcticum de Mestre es farà a partir de:

a)       La valoració per part del tutor del Centre el qual lliurarà a la coordinadora de Pràctiques de la Facultat el full d’avaluació que valdrà el 40% de la nota.

b)       L’avaluació de la Memòria de pràctiques per part del tutor acadèmic que valdrà el 60% de la nota. Aquesta memòria ha de ser una descripció i anàlisi de la informació, experiències i vivències de l’estudiant des de l’inici del període de pràctiques.

Data de lliurament de les memòries pel curs acadèmic 06/07

Pràcticum I

1a convocatòria            05/03/07

2a convocatòria            11/06/07

 

Pràcticum II

1a convocatòria            15/01/07

2a convocatòria            11/06/07

 EDUCACIÓ SOCIAL

El Pràcticum d’Educació Social consta de 33 crèdits distribuïts de la següent manera:

Pràcticum I: 6 crèdits al segon quadrimestre de segon curs
Pràcticum II-III: 27 crèdits al primer quadrimestre de tercer curs (en aquest període no hi ha activitat lectiva, a excepció d’una assignatura optativa)

El Pràcticum I constitueix una aproximació al món professional de l’Educador/a Social mitjançant la participació de l’alumnat en les següents activitats:

· Assistència a conferències, xerrades o seminaris impartides per Educadors/es Socials en actiu en diferents àmbits professionals
· Visites guiades a centres, institucions i serveis on es troba la figura professional de l’Educador/a Social
· Treball escrit on es resumeixi, comenti i valori els continguts d’un determinat nombre de conferències, seminaris i visites.

El Pràcticum II-III té com a objectiu iniciar a l’alumnat en la pràctica professional. Durant 230 hores l’alumne estarà en un centre, servei o institució on desenvoluparà les tasques acordades en el pla de pràctiques elaborat entre el tutor acadèmic, el tutor institucional i el propi alumne.

Les 40 hores restants les utilitzarà per a la redacció de la Memòria de Pràctiques. Aquesta Memòria haurà de ser presentada i defensada davant d’un Tribunal compost per dos professors de l’ensenyament d’Educació Social i per un tutor extern de pràctiques. L’acte de presentació de la Memòria serà públic.

L’avaluació de Pràcticum II-III es farà a partir de la valoració dels següents aspectes:

· L’activitat de l’alumne en el centre de pràctiques
· La Memòria escrita
· La presentació oral de la Memòria davant del Tribunal.

PEDAGOGIA

El Pràcticum del Pla de Pedagogia 2002 consta de 22.5 crèdits distribuïts de la següent manera:

Pràcticum I: 6 crèdits al primer quatrimestre del tercer curs
Pràcticum II: 16.5 crèdits al primer quatrimestre del cinquè curs (encara no activat)

El Pràcticum I té com a objectiu facilitar un coneixement general del camp professional del pedagog. Les activitats que l’alumne haurà de realitzar en aquest Pràcticum són les següents:

· Assistència a conferències, xerrades o seminaris impartides per pedagogs en actiu en diferents àmbits professionals
· Visites guiades a centres, institucions i serveis on es troba la figura professional del pedagog
· Treball escrit on es resumeixi, comenti i valori els continguts d’un determinat nombre de conferències, seminaris i visites.

El Pràcticum II té com a objectiu iniciar a l’alumne en la pràctica professional del pedagog en tots aquells centres, institucions i serveis on actualment trobem a aquest professional realitzant les funcions que li són pròpies. Al finalitzar les seves pràctiques l’alumne haurà de realitzar una Memòria.

L’avaluació del Pràcticum II es farà a partir de la valoració que el tutor extern faci de l’activitat desenvolupada per l’alumne en el centre, institució o servei i de la valoració de la Memòria que anirà a càrrec del tutor acadèmic.

L’alumne que vulgui realitzar l’assignatura de Pràcticum II haurà de fer la preinscripció, durant el mes de juny del curs acadèmic anterior al de matriculació del Pràcticum, en la següent direcció electrònica de la pàgina web de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: http://www.fcep.urv.es/practicum  Una vegada completada tota la informació que es demana i escollit per ordre de preferència les institucions on voldria fer el Pràcticum, l’alumne/a haurà d’imprimir la sol·licitud i presentar-la a l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat. A començaments del mes de juliol l’alumne/a coneixerà el nom de la institució que se li ha assignat i el nom del professor/a de la Facultat que el/la tutoritzarà i amb qui s’haurà de posar en contacte durant el mes de setembre del nou curs per començar el desenvolupament del Pràcticum II.

PSICOPEDAGOGIA

 

El Pràcticum de Psicopedagogia es concep com una matèria troncal vinculada a totes les àrees de coneixement que hi intervenen en l’ensenyament.

El mateix Pla d’estudis posa de manifest la rellevància del Pràcticum, donat que se li assignen 13,5 crèdits anuals, equivalents a 140 hores de pràctiques pels alumnes.

S’ha de concebre com una matèria en la qual l’alumne posa en interrelació la realitat professional amb la teoria, tant la rebuda a classe com aquella que es va adquirint al llarg de diferents activitats i de la reflexió i transferència que tot plegat genera. Es desenvolupa durant el 2on curs, amb l’objectiu d’enfortir més el caire professionalitzador, suportat per uns coneixements previs.

El Pràcticum suposa la immersió de l'alumne en el centre, institució o servei  que hagi seleccionat. Entre les activitats que haurà de realitzar destaquem les següents:

·         En una primera fase (1r. Quadrimestre):

-          l'observació de la tasca professional del psicopedagog,

-          el coneixement del context,

-          el disseny d'un programa d'intervenció educativa.

·         En una segona fase (2n. Quadrimestre):

-          l’aplicació del programa dissenyat

-          l'avaluació del programa dissenyat i del seu desenvolupament

El Pràcticum estarà guiat i assessorat per un tutor de la institució on estigui realitzant les seves pràctiques i per un professor-tutor de la Facultat. Al seu termini, l'alumnat haurà de presentar una Memòria-Informe de les pràctiques de la qual en serà avaluat.

L’alumne que vulgui realitzar l’assignatura de Pràcticum haurà de fer la preinscripció, durant el mes de juny del curs acadèmic anterior al de matriculació del Pràcticum, en la següent direcció electrònica de la pàgina web de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: http://www.fcep.urv.es/practicum. Una vegada completada tota la informació que es demana i escollit per ordre de preferència les institucions on voldria fer el Pràcticum, l’alumne/a haurà d’imprimir la sol·licitud i presentar-la a l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat. A començaments del mes de juliol l’alumne/a coneixerà el nom de la institució que se li ha assignat i el nom del professor/a de la Facultat que el/la tutoritzarà i amb qui s’haurà de posar en contacte durant el mes de setembre del nou curs per començar el desenvolupament del Pràcticum.

PSICOLOGIA

Aquest Pràcticum es desenvolupa l’últim any de carrera i es realitza durant tot el curs acadèmic l’oferta de la institució que acull a l’alumne en pràctiques.

La preinscripció es realitzarà per internet a l’adreça http://www.psico.fce.urv.es/practicum

El Pràcticum és una matèria troncal de 9 crèdits el que representa que l’alumnat ha de realitzar 135 hores de pràctiques externes.

L’objectiu general del Pràcticum és posar en contacte als estudiants amb la pràctica professional del Psicòleg per poder aplicar els coneixements adquirits a la universitat i equilibrar així la formació teòrica i pràctica. Es tracta d’oferir als estudiants la possibilitat d’observar i analitzar alguns dels conceptes en els quals es podrà desenvolupar el seu treball en el futur.

S’intentarà que les hores del Pràcticum interfereixin el mínim possible en la resta de les activitats docents, i s’articularan les alternatives que siguin necessàries per facilitar que l’alumne pugui continuar les assignatures.

L’avaluació del Pràcticum es farà a partir de la valoració per part del tutor del Centre al qual se li haurà lliurat un full d’avaluació i després per la memòria de pràctiques que l’avaluarà el tutor acadèmic: la memòria de pràctiques ha de ser una descripció i anàlisis de la informació, experiències i vivències de l’estudiant des de l’inici del període de pràctiques.