2007_08
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Educació Social (1999)
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)

2º Ciclo
Psicopedagogia (2003)

1er y 2º Ciclo
Pedagogia (1993)
Pedagogia (2002)
Psicologia (1993)
Psicologia (2002)Pràcticum

PRÀCTICUM

El 30 d’abril de 2004 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de Pràctiques Externes dels Alumnes de la URV. Per consultar el seu contingut podeu accedir a la web de la URV http://www.urv.net/perfils/2_alumnes/marcos.htm

També podeu consultar a la web de la facultat http://www.fcep.urv.es/practicum la Normativa General de Desenvolupament del Pràcticum de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicología.

MESTRES

Els objectius generals del Pràcticum de Mestre són:

-       Prendre contacte real amb la professió

-       Contrastar la teoria amb la pràctica

-       Desenvolupar actituds per dedicar-se a la docència

-       Aprendre a ensenyar

Organització de les Pràctiques

Aquesta Facultat té signat un conveni general amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb els centres privats concertats i altres institucions perquè els alumnes de l’ensenyament de Mestre puguin realitzar pràctiques en els centres públics i altres serveis depenents de l’administració educativa i en els centres privats.

Període de Pràctiques

L’estada dels estudiants en els centres de pràctiques és de 4,5 crèdits per Pràcticum I, és a dir 9 dies, i de 28,5 crèdits per Pràcticum II, és a dir 57 dies.

Horari

L’horari d’estada als centres és el del propi Centre.

Tutories

Durant el període de pràctiques els alumnes tenen tres tutories amb el professor-tutor de la Facultat en què és obligada la seva assistència.

Avaluació

L’avaluació del Pràcticum de Mestre es farà a partir de:

a)       La valoració per part del tutor del Centre el qual lliurarà a la coordinadora de Pràctiques de la Facultat el full d’avaluació que valdrà el 40% de la nota.

b)       L’avaluació de la Memòria de pràctiques per part del tutor acadèmic que valdrà el 60% de la nota. Aquesta memòria ha de ser una descripció i anàlisi de la informació, experiències i vivències de l’estudiant des de l’inici del període de pràctiques.

Data de lliurament de les memòries pel curs acadèmic 06/07

Pràcticum I

1a convocatòria            05/03/07

2a convocatòria            11/06/07

 

Pràcticum II

1a convocatòria            15/01/07

2a convocatòria            11/06/07

 EDUCACIÓ SOCIAL

El Pràcticum d’Educació Social consta de 33 crèdits distribuïts de la següent manera:

Pràcticum I: 6 crèdits al segon quadrimestre de segon curs
Pràcticum II-III: 27 crèdits al primer quadrimestre de tercer curs (en aquest període no hi ha activitat lectiva, a excepció d’una assignatura optativa)

El Pràcticum I constitueix una aproximació al món professional de l’Educador/a Social mitjançant la participació de l’alumnat en les següents activitats:

· Assistència a conferències, xerrades o seminaris impartides per Educadors/es Socials en actiu en diferents àmbits professionals
· Visites guiades a centres, institucions i serveis on es troba la figura professional de l’Educador/a Social
· Treball escrit on es resumeixi, comenti i valori els continguts d’un determinat nombre de conferències, seminaris i visites.

El Pràcticum II-III té com a objectiu iniciar a l’alumnat en la pràctica professional. Durant 230 hores l’alumne estarà en un centre, servei o institució on desenvoluparà les tasques acordades en el pla de pràctiques elaborat entre el tutor acadèmic, el tutor institucional i el propi alumne.

Les 40 hores restants les utilitzarà per a la redacció de la Memòria de Pràctiques. Aquesta Memòria haurà de ser presentada i defensada davant d’un Tribunal compost per dos professors de l’ensenyament d’Educació Social i per un tutor extern de pràctiques. L’acte de presentació de la Memòria serà públic.

L’avaluació de Pràcticum II-III es farà a partir de la valoració dels següents aspectes:

· L’activitat de l’alumne en el centre de pràctiques
· La Memòria escrita
· La presentació oral de la Memòria davant del Tribunal.

PEDAGOGIA

El Pràcticum del Pla de Pedagogia 2002 consta de 22.5 crèdits distribuïts de la següent manera:

Pràcticum I: 6 crèdits al primer quatrimestre del tercer curs
Pràcticum II: 16.5 crèdits al primer quatrimestre del cinquè curs (encara no activat)

El Pràcticum I té com a objectiu facilitar un coneixement general del camp professional del pedagog. Les activitats que l’alumne haurà de realitzar en aquest Pràcticum són les següents:

· Assistència a conferències, xerrades o seminaris impartides per pedagogs en actiu en diferents àmbits professionals
· Visites guiades a centres, institucions i serveis on es troba la figura professional del pedagog
· Treball escrit on es resumeixi, comenti i valori els continguts d’un determinat nombre de conferències, seminaris i visites.

El Pràcticum II té com a objectiu iniciar a l’alumne en la pràctica professional del pedagog en tots aquells centres, institucions i serveis on actualment trobem a aquest professional realitzant les funcions que li són pròpies. Al finalitzar les seves pràctiques l’alumne haurà de realitzar una Memòria.

L’avaluació del Pràcticum II es farà a partir de la valoració que el tutor extern faci de l’activitat desenvolupada per l’alumne en el centre, institució o servei i de la valoració de la Memòria que anirà a càrrec del tutor acadèmic.

L’alumne que vulgui realitzar l’assignatura de Pràcticum II haurà de fer la preinscripció, durant el mes de juny del curs acadèmic anterior al de matriculació del Pràcticum, en la següent direcció electrònica de la pàgina web de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia: http://www.fcep.urv.es/practicum  Una vegada completada tota la informació que es demana i escollit per ordre de preferència les institucions on voldria fer el Pràcticum, l’alumne/a haurà d’imprimir la sol·licitud i presentar-la a l’Oficina de Suport al Deganat de la Facultat. A començaments del mes de juliol l’alumne/a coneixerà el nom de la institució que se li ha assignat i el nom del professor/a de la Facultat que el/la tutoritzarà i amb qui s’haurà de posar en contacte durant el mes de setembre del nou curs per començar el desenvolupament del Pràcticum II.