2007_08
Guía docente 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Educació Social (1999)
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)

2º Ciclo
Psicopedagogia (2003)

1er y 2º Ciclo
Pedagogia (1993)
Pedagogia (2002)
Psicologia (1993)
Psicologia (2002)Pla d'acció tutorial

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ TUTORIAL A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

 

En el marc dels plans estratègics de la URV i de la Facultat es prioritza l’acció tutorial amb l’objectiu general de facilitar als alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia l’ajut i les directrius necessàries per tal de millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic.

En aquest sentit, tots els alumnes d’aquest Centre tindran assignat un tutor amb les següents funcions:

·         Facilitar als alumnes el seu procés d’incorporació o de desenvolupament, en el seu cas, en el món universitari.

·         Seguir individualitzadament i personalitzadament el procés acadèmic dels alumnes.

·         Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes.

·         Orientar el procés universitari dels alumnes.

·         Potenciar, si és el cas, la inserció laboral dels alumnes.

 

L’alumnat es podrà posar en contacte amb el/la seu/seva tutor/a mitjançant la seva adreça electrònica la qual es pot consultar a la web de la Facultat http://www.urv.es

 

Tenint en compte les característiques de la Facultat, aquesta tutoria es divideix en dos períodes:

1. Dirigit als alumnes de nou ingrés (1r Curs)

2. Dirigit als alumnes dels cursos restants

 

1.-Tutoria pels alumnes de nou ingrés

Tots els alumnes admesos al Centre es distribuiran entre els professors amb dedicació exclusiva a la Facultat, tot i respectant la seva adscripció docent als ensenyaments respectius.

 

Aquests professors desenvoluparan, almenys, les següents accions tutorials:

1.        Abans de la matrícula es reuniran amb els alumnes tutelats per explicar-los l’estructura dels plans d’estudis, la tipologia de les assignatures, els procediments de matrícula, etc.

2.        Durant els primer mes de classe els professors-tutors hauran de contrastar amb els alumnes tutelats la seva percepció envers la Facultat, detectar els seus problemes acadèmics o metodològics, etc. i els orientaran sobre la manera de resoldre els problemes detectats.

3.        Al finalitzar el primer quadrimestre els professors revisaran la preparació dels alumnes, les estratègies per afrontar els exàmens de febrer, etc.

4.        Al començament del segon quadrimestre els tutors analitzaran les qualificacions dels alumnes i planificaran les activitats acadèmiques del segon quadrimestre.

5.        Al final de curs els professors revisaran el desenvolupament acadèmic d’aquest i planificaran el nou curs.

 

2.- Tutoria pels alumnes de segon i dels cursos restants

Donat que a partir de 2n curs pràcticament tots els alumnes (llevat dels de Psicologia) tenen planificades les seves pràctiques i que tots, per aquesta raó, tenen assignat un tutor de pràctiques, aquests tutors de pràctiques portaran a terme, també, l’acció tutorial dels alumnes. En el cas dels alumnes de 2n. i 3r. de Psicologia, aquests es distribuiran d’acord amb els criteris dels alumnes de 1r.

 

A banda de les seves funcions com a tutors de pràctiques, els professors-tutors, hauran de desenvolupar, almenys, les següents activitats:

1.      Abans de la matrícula els professors revisaran els resultats del curs o cursos anteriors i orientaran als alumnes sobre la matrícula i sobre el procés acadèmic a seguir.

2.      A l’acabament del primer quadrimestre es planificarà el procés de preparació dels exàmens i s’analitzaran les dificultats dels alumnes en les diferents matèries.

3.      A l’inici del segon quadrimestre s’analitzaran els resultats dels exàmens, es planificarà el segons quadrimestre i la realització de les activitats complementàries o de suport necessàries pels alumnes.

4.      Durant el curs, sempre que l’alumne o tutor ho creguin convenient, s’analitzaran els problemes o dificultats de les matèries i s’intentaran solucionar els conflictes que es puguin generar.

 

A fi i efecte de comptar amb el suport necessari per aquestes activitats d’acció tutorial, la Facultat demanarà de l’ICE les següents activitats de suport:

1.      Curs de suport per l’acció tutorial pels professors-tutors

2.      Cursos per la formació dels alumnes en els següents continguts:

- Tècniques de treball intel·lectual a la Universitat

- Preparació i realització dels exàmens i treballs

- Tècniques de comunicació

- Tècniques de suport a la incorporació al món laboral i professional

 

El temps de dedicació dels professors a les tasques d’acció tutorial serà el corresponent al temps de dedicació a l’atenció dels alumnes de cada professor, i així s’indicarà a l’horari oficial de dedicació dels professors.

 

Les comissions acadèmiques delegades de la Junta de Facultat seran les encarregades de la coordinació d’aquest Pla i de presentar a la Junta les mesures pel seu bon funcionament o per fer les variacions que derivin del seu desenvolupament.