2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
Grau en Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
  A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
  A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
  A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
  A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
  A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
  A7 Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
  A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
  A9 Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
  A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
  A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
  A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
  MEMD1 Conèixer els fonaments didàctics de la dansa i la música i ser capaç de realitzar adaptacions que permetin accedir als nens al seu ús com a mitjà d’expressió.
  MEMD2 Integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment en alumnes d’educació infantil.
  MEMD3 Utilitzar les possibilitats d’improvisació que genera l’educació rítmica en l’educació infantil.
  MEMD4 Establir els principis i funcions que ha de tenir l’educació musical en educació infantil.
  MEMD5 Conèixer i saber aplicar les diferents estratègies metodològiques per l’ensenyament de l’educació musical, potenciant la seva adquisició, comprensió i expressió en l’etapa d’educació infantil.
  MEMD6 Elaborar propostes de programació a partir dels elements que integren el disseny curricular de l’àrea de música en educació infantil.
  MI1 Conèixer les principals corrents didàctiques de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seva aplicació a l’aula d’educació infantil.
  MI2 Comprendre els components i les diferents metodologies del procés ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera en educació infantil.
  MI3 Ser capaç de planificar, avaluar i desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera en educació infantil
  MI4 Utilitzar les habilitats docents bàsiques en l’ensenyament-aprenentatge d’un idioma com a llengua estrangera en educació infantil.
  MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
  MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
  MEP3 Planificar, desenvolupa i avaluar activitats psicomotrius en contextos educatius.
  MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
  MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
  MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
  MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.