2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
Doble titulació de grau en Educació Infantil i en Educació Primària (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11904003 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT AN
Formació bàsica 18
11904005 ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA AN
Formació bàsica 6
11904004 HABILITATS COMUNICATIVES AN
Formació bàsica 12
11904008 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL AN
Formació bàsica 6
11904002 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS AN
Formació bàsica 18
11904001 SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11904009 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT AN
Formació bàsica 6
11904101 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I AN
Obligatòria 6
11904103 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES I AN
Obligatòria 6
11904102 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA I AN
Obligatòria 6
11904007 INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ AN
Formació bàsica 12
11904006 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS AN
Formació bàsica 12
11904401 PRACTICUM I (G.EI) AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11904104 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL II AN
Obligatòria 12
11904106 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS, CIÈNCIES SOCIALS I LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11904108 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES II AN
Obligatòria 6
11904105 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA II AN
Obligatòria 6
11904107 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTO-ESCRIPTURA III AN
Obligatòria 9
11904403 PRACTICUM II (G.EI) AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11904112 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I AN
Obligatòria 9
11904111 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ MUSICAL, VISUAL I PLÀSTICA I AN
Obligatòria 12
11904110 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I AN
Obligatòria 12
11904109 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES II AN
Obligatòria 12
11904402 PRÀCTIQUES EXTERNES I (G.EP) AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11904114 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA II AN
Obligatòria 6
11904116 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS II AN
Obligatòria 9
11904113 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES III AN
Obligatòria 6
11904115 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES III AN
Obligatòria 6
11904301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI) AN
Treball fi de grau 9
11904302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.EP) AN
Treball fi de grau 9
11904404 PRÀCTIQUES EXTERNES II (G.EP) AN conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 21
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11904205 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERCULTURAL EN LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 6
11904203 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I CULTURA POPULAR AN
Optativa 12
11904201 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I AN
Optativa 3
11904202 CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA II AN
Optativa 6
11904204 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA AN
Optativa 6