2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Història (2008)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
  A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
  A3 Analitzar i interpretar el registre arqueològic.
  A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
  A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
  A6 Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
  A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
  A8 Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
  A9 Identificar i comprendre les teories dels principals pensadors i els referents filosòfics i literaris compromesos en la construcció històrica.
  A10 Aplicar la didàctica de la Història.
  A11 Interpretar la història com a disciplina en construcció.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.