2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Història de l'Art (2008)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions culturals de la història i de la història de l’art.
  A2 Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
  A3 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
  A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
  A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
  A6 Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
  A7 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica.
  A8 Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
  A9 Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a la història de l’art.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.