2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Quart Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
A1Conèixer les coordenades espai-temps (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions
culturals de la història i de la història de l’art.
RA1Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.
    RA1 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la
interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.
    RA2 - Assimila una visió panoràmica sobre literatura artística a través de la Història de les
Cultures.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.
    RA3 - Assoleix les eines bàsiques en relació al fet literari per establir vectors entre diferents
disciplines artístiques.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
    RA4 - Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques dels períodes en relació
al territori que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
    RA5 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
    RA6 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Coneix l'estructura diacrònica de la història.
    RA7 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.
    RA8 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.
    RA9 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A2Aplicar la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis
integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita,
plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
RA1Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.
    RA1 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.
    RA2 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.
    RA3 - Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència,
la conservació o la catalogació.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A3Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i
gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
RA1Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.
    RA1 - Aplica els coneixements sobre cultura clàssica a la conservació i valoració del Patrimoni
artístic.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.
    RA2 - Assoleix un coneixement de les primeres fases de desenvolupament cultural de la humanitat a partir
de la interrelació entre Arqueologia i Història de l’Art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història i el concepte del Patrimoni.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.
    RA4 - Estableix bases teòriques sobre Museologia que permetin endinsar-se en les professions relacionades
amb el món de la gestió artística.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.
    RA5 - Integra un coneixement sobre el Patrimoni i l’entorn geogràfic, per convertir la seva
conservació i promoció en una possible eina per professionalitzar-se.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.
    RA6 - Reforça el perfil investigador de l’Historiador o la Historiadora de l’Art , en relació al
seu compromís amb la societat.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.
    RA7 - Reeix en l’elaboració de projectes patrimonials a partir dels recursos artístics i els vestigis
històrics localitzables en l’entorn objecte d’investigació.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.
    RA8 - Assimila l’ús de les noves tecnologies a la recerca sobre patrimoni cultural.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.
    RA9 - Desenvolupa el coneixement pràctic en l’organització d’itineraris en el territori.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.
    RA10 - Assoleix la capacitat d’optimitzar la socialització del coneixement del nostre patrimoni
històric.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A4Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques:
arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
RA1Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
    RA1 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.
    RA2 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
    RA3 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements bàsics per analitzar i interpretar les Arts
Audiovisuals, i la seva evolució estètica i tecnològica.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.
    RA5 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica des
d’una perspectiva que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una
perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.
    RA7 - Assimila als coneixements sobre l’art europeu els adquirits sobre les principals manifestacions
artístiques de cultures d’altres continents.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.
    RA8 - Adquireix capacitat d’anàlisi dels processos artístics interrelacionats amb les tendències de
transformació cultural de la societat actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.
    RA9 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació sobre tendències
artístiques actuals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.
    RA10 - Coneix i assimila els fonaments teòrics de l’estructuralisme i el post-estructuralisme per
aplicar-los a la crítica d’art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.
    RA11 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos aplicats a la crítica d’art des
d’una visió multidisciplinària.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
    RA12 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
    RA13 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A5Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
RA1Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.
    RA1 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les Arts audiovisuals amb especial
incidència sobre la Història del Cinema.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.
    RA2 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de la Música i l’Espectacle a Occident des
del Renaixement fins al món contemporani.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.
    RA3 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar les Arts
escèniques, i la seva evolució en relació als avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.
    RA4 - Aplica i assimila una visió global sobre la multiculturalitat en relació amb l’art i la seva
història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.
    RA5 - Assimila les principals estructures narratives de les tradicions mítiques del món clàssic per a
la utilització en l’estudi i la interpretació de la iconografia en l’àmbit europeu.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.
    RA6 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació històrica en el
camp de la Mitologia.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.
    RA7 - Assumeix l’aplicació dels coneixements assolits a les professions relacionades amb la història
de l’Art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
    RA8 - Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per una professionalització des d’una perspectiva
contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    RA9 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA10 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA11 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA12 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Adquireix coneixements literaris i culturals.
    RA13 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA14 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.
    RA15 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    RA16 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A6Aplicar els coneixements i aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
RA1Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.
    RA1 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics, i la seva evolució en relació a l’entorn cultural i social.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.
    RA2 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.
    RA3 - Amplia i assoleix coneixements específics sobre Museologia que permetin abordar les professions
relacionades amb el món de la gestió artística.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.
    RA4 - Assoleix una visió panoràmica i multicultural dels espais museístics, la seva història i el seu
paper en la societat actual.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A7Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica.
RA1Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.
    RA1 - Assoleix una base teòrica global sobre les diferents teories i corrents estètics des de
l’Antiguitat fins a la contemporaneïtat.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.
    RA2 - Assimila a la investigació històrica en Art les bases teòriques del pensament occidental per tal
de desenvolupar un discurs coherent i lúcid.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.
    RA3 - Aplica i assimila una visió global sobre la Història de les idees estètiques, des d’una
perspectiva multicultura.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.
    RA4 - Assoleix la terminologia i els coneixements necessaris per analitzar i interpretar els diferents
corrents estètics que han configurat la Història del Pensament, i la seva evolució en relació a
l’entorn cultural i social.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Coneix el pensament del segle XX.
    RA5 - Coneix el pensament del segle XX.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA6 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA7 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A8Conèixer i comprendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits
culturals i geogràfics on s’integren.
RA1Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.
    RA1 - Distingeix els estils artístics de l’art clàssic.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.
    RA2 - Coneix detalladament l'art produït a Itàlia i a la resta d'Europa durant els segles XV i XVI.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.
    RA3 - Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.
    RA4 - Assimila la relació entre art, mite i religió des d’una perspectiva multicultural i
multidisciplinària.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.
    RA5 - Assoleix eines i recursos que permetin elaborar un coneixement profund sobre el contingut espiritual
de l’obra artística.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.
    RA6 - Desenvolupa i assoleix els instruments d’interpretació semàntica i semiòtica de l’obra
d’art al llarg de la història.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.
    RA7 - Assoleix una metodologia d’anàlisi dels sistemes complexos des d’una visió estètica
multidisciplinària.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
    RA8 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    RA9 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.
    RA10 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.
    RA11 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    RA12 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.
    RA13 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A9Gestionar els mitjans instrumentals aplicats a la història de l’art.
RA1Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.
    RA1 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.
    RA2 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.
    RA3 - Coneix els diversos factors que han afectat l'evolució del patrimoni.

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B1Aprendre a aprendre
RA1Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat
    RA1 - Selecciona un procediment d’entre els que li proposa el professorat

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA2 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació
    RA3 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca
d’informació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA4 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA5 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva
RA1Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA1 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA2 - Té un mètode d’anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA3 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Troba la solució adequada
    RA4 - Troba la solució adequada

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
RA1Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA1 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA2 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Troba nous mètodes per fer les coses
    RA3 - Troba nous mètodes per fer les coses

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts
    RA4 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes o processos coneguts

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA5 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
RA1Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA2 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d'acord amb una sistemàtica
    RA4 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d'acord amb una sistemàtica

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA5 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
RA1Accepta i compleix les normes del grup
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
    RA2 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’equip
    RA3 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’equip

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA5 - S’interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets
RA1Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA1 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Fa presentacions interessants i convincents
    RA2 - Fa presentacions interessants i convincents

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA3 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (suports audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA5 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (suports audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals
RA1Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA1 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA2 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA3 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

12214301/TREBALL DE FI DE GRAU