2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
  A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
  A3 Dominar l’aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals i audiovisuals.
  A4 Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial a les empreses de publicitat i relacions públiques.
  A6 Produir productes audiovisuals persuasius aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge en moviment, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals de caràcter publicitari.
  A7 Comprendre els fonaments de l’exercici del periodisme i les seves interrelacions amb l’activitat publicitària i de les relaciones públiques.
  A8 Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
  A10 Dominar els conceptes i les tècniques de creació gràfica i multimèdia aplicada a la publicitat.
  A11 Conèixer els fonaments de l’ordenament jurídic en matèria d’exercici de la publicitat i de les relacions públiques, tant pel que fa als drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
  A12 Aplicar les tècniques de planificació i organització integral de la comunicació d'una empresa o institució, així com dels seus instruments i suports organitzatius.
  A13 Coneixement teòric i operatiu de les tècniques d’investigació i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de relaciones públiques, mitjans de comunicació, suports i públics.
  A14 Coneixement teòric i operatiu de l’anàlisi i la investigació de les audiències aplicat a la selecció i la compra de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària.
  A15 Aplicar els mètodes i les tècniques de màrqueting per a la presa de decisions de les empreses i institucions en les àrees de comunicació en general i de publicitat i relacions públiques en particular.
  A16 Desenvolupar el pensament creador i la seva aplicació al procés d’elaboració de missatges publicitaris i de relacions públiques: escoles, mètodes i tècniques creatives.
  A17 Exercir com a professionals que s’encarreguen de l’atenció al client de l’agència, assistint el client de manera contínua abans, durant i després de la realització de les accions de comunicació.
  A18 Identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l’empresa o institució, afegint valor als seus productes i serveis i reforçant la seva reputació.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
  CT3 Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
  CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears