2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
2
4
0
0
1
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
1
2
2
2
4
0
0
2
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
1
2
2
2
4
0
0
3
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
1
2
2
2
4
0
0
4
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
2
4
0
0
5
OPINIÓ PÚBLICA
1
2
2
2
4
0
0
6
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
1
2
2
2
4
0
0
7
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
1
2
2
2
4
0
0
8
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
1
2
2
2
4
0
0
9
CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
1
2
2
2
4
0
1
0
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
1
2
2
2
4
1
0
1
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
1
2
2
2
4
1
0
2
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
1
2
2
2
4
1
0
3
TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
1
2
2
2
4
1
0
4
FONAMENTS DEL PERIODISME
1
2
2
2
4
1
0
5
HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
2
4
1
0
6
FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
1
2
2
2
4
1
0
7
DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
1
2
2
2
4
1
0
8
TEORIA DE LA IMATGE
1
2
2
2
4
1
0
9
DRET DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
2
4
1
1
1
CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
1
2
2
2
4
1
1
2
TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
1
2
2
2
4
1
1
3
TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
1
2
2
2
4
1
1
4
PLANIFICACIÓ DE MITJANS
1
2
2
2
4
1
1
5
COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
1
2
2
2
4
1
1
6
DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
1
2
2
2
4
1
1
7
TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
1
2
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
2
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
2
2
4
2
0
2
GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
1
2
2
2
4
2
0
3
ESCRIPTURA CREATIVA
1
2
2
2
4
2
0
4
EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
1
2
2
2
4
2
0
5
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
1
2
2
2
4
2
0
6
GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
1
2
2
2
4
2
1
1
GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
1
2
2
2
4
2
1
3
INVESTIGACIÓ DE MERCATS
1
2
2
2
4
2
1
4
MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
1
2
2
2
4
2
1
6
RELACIONS AMB ELS MITJANS
1
2
2
2
4
2
1
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
2
4
2
2
1
GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
1
2
2
2
4
2
2
2
COMUNICACIÓ POLÍTICA
1
2
2
2
4
2
2
4
MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
1
2
2
2
4
2
2
5
PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
1
2
2
2
4
2
2
7
INFODISSENY
1
2
2
2
4
2
2
8
COMUNICACIÓ INTERNA
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres
bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
RA1Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224227/INFODISSENY
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA2Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224227/INFODISSENY
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA3Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224227/INFODISSENY
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA4Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224227/INFODISSENY
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA5Coneix els sistemes d’organització política
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224227/INFODISSENY
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA6Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224227/INFODISSENY
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA7Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224227/INFODISSENY
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA8Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224227/INFODISSENY
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA9Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224227/INFODISSENY
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA10Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224227/INFODISSENY
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA11Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224227/INFODISSENY
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior per part dels intermediaris culturals i
polítics

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA12Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224227/INFODISSENY
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA13És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224227/INFODISSENY
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA14Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224227/INFODISSENY
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA15Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224227/INFODISSENY
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l’estudi de la macroeconomia i de l’economia
d’empresa

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA16Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224227/INFODISSENY
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA17Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224227/INFODISSENY
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència en els segles XIX
i XX

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA18Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224227/INFODISSENY
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA19Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224227/INFODISSENY
    RA19 - Adquireix la capacitat d'analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de
la nostra societat

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA20S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224227/INFODISSENY
    RA20 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en
les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials.
RA1Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224227/INFODISSENY
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA2Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224227/INFODISSENY
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA3Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224227/INFODISSENY
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA4Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224227/INFODISSENY
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA5Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224227/INFODISSENY
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA6Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224227/INFODISSENY
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA7Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224227/INFODISSENY
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA8Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224227/INFODISSENY
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA9Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224227/INFODISSENY
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA10Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224227/INFODISSENY
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l’estudi científic dels processos mentals subjacents
al comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA11Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224227/INFODISSENY
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA12Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224227/INFODISSENY
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA13Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224227/INFODISSENY
    RA13 - Reconeix la importància dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA14Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224227/INFODISSENY
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA15Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224227/INFODISSENY
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA16Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224227/INFODISSENY
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA17Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224227/INFODISSENY
    RA17 - Integra la perspectiva teòrica semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA18Desenvolupa les habilitats de treball en equip
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224227/INFODISSENY
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA19És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224227/INFODISSENY
    RA19 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA20Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224227/INFODISSENY
    RA20 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
A3Dominar l’aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals
i audiovisuals.
RA1Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224227/INFODISSENY
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA2Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224227/INFODISSENY
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA3Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224227/INFODISSENY
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA4Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224227/INFODISSENY
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA5Participa i col·labora del treball en equip
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224227/INFODISSENY
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA6Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224227/INFODISSENY
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i les accions

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA7Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224227/INFODISSENY
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA8Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224227/INFODISSENY
    RA8 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte audiovisual
aplicat a la publicitat i a les relacions públiques

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
A4Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i
atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies
retòriques més adequades per a la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
RA1Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224227/INFODISSENY
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA2Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224227/INFODISSENY
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA3Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224227/INFODISSENY
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA4Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224227/INFODISSENY
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA5Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224227/INFODISSENY
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA6Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224227/INFODISSENY
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA7Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224227/INFODISSENY
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA8Valora la feina en equip
    RA8 - Valora la feina en equip

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Valora la feina en equip

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Valora la feina en equip

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Valora la feina en equip

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Valora la feina en equip

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Valora la feina en equip

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Valora la feina en equip

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Valora la feina en equip

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Valora la feina en equip

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA8 - Valora la feina en equip

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Valora la feina en equip

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Valora la feina en equip

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Valora la feina en equip

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Valora la feina en equip

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Valora la feina en equip

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA8 - Valora la feina en equip

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA8 - Valora la feina en equip

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA8 - Valora la feina en equip

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12224227/INFODISSENY
    RA8 - Valora la feina en equip

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA9Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224227/INFODISSENY
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA10Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224227/INFODISSENY
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA11Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224227/INFODISSENY
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA12Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224227/INFODISSENY
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA13Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224227/INFODISSENY
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA14Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224227/INFODISSENY
    RA14 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA15Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224227/INFODISSENY
    RA15 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA16Reconeix recursos literaris que figuren en un text
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224227/INFODISSENY
    RA16 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA17Aplica recursos literaris a l’escriptura
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224227/INFODISSENY
    RA17 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA18Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224227/INFODISSENY
    RA18 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA19Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224227/INFODISSENY
    RA19 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual.

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA20Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224227/INFODISSENY
    RA20 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA21Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224227/INFODISSENY
    RA21 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA22Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224227/INFODISSENY
    RA22 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA23Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224227/INFODISSENY
    RA23 - Produeix textos i discursos audiovisuals escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
A5Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial
a les empreses de publicitat i relacions públiques.
RA1Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224227/INFODISSENY
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA2Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224227/INFODISSENY
    RA2 - Comprèn el funcionament econòmic de l'empresa capitalista moderna: organització, finançament,
màrqueting, fiscalitat...

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA3És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224227/INFODISSENY
    RA3 - És capaç d'elaborar un projecte d'empresa bàsic i viable

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA4Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224227/INFODISSENY
    RA4 - Coneix el funcionament d’una empresa de publicitat i relacions públiques

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
A6Produir productes audiovisuals persuasius aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge
en moviment, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la
postproducció de programes i productes audiovisuals de caràcter publicitari.
RA1Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224227/INFODISSENY
    RA1 - Construeix productes visuals i sonors, independentment del seu gènere

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA2Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224227/INFODISSENY
    RA2 - Adquireix hàbits de treball col·laboratiu de simulació professional en què es valori tant el
procés com el resultat final

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA3Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224227/INFODISSENY
    RA3 - Adquireix les bases del llenguatge audiovisual en matèria d'espai visual, planificació i espai
sonor, composició, muntatge i utilització retòrica

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA4Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224227/INFODISSENY
    RA4 - Coneix les possibilitats expressives, estètiques i informatives de la fotografia aplicada a
l’àmbit periodístic

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA5Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224227/INFODISSENY
    RA5 - Adquireix la terminologia i els conceptes pertinents

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA6Exerceix amb fonament la crítica de fotografia
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224227/INFODISSENY
    RA6 - Exerceix amb fonament la crítica de fotografia

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA7Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224111/CREATIVITAT PUBLICITÀRIA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224112/TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224113/TÈCNIQUES DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224114/PLANIFICACIÓ DE MITJANS
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224115/COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224116/DIRECCIÓ DE COMPTES EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224211/GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROTOCOL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224213/INVESTIGACIÓ DE MERCATS
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224214/MÀRQUETING DIRECTE I INTERACTIU
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224216/RELACIONS AMB ELS MITJANS
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224221/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224222/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224224/MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224225/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224227/INFODISSENY
    RA7 - Coneix la història i l’evolució de la fotografia documental i publicitària

12224228/COMUNICACIÓ INTERNA
 RA8Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Es capacita en l’ús de l’equip fotogràfic professional, en les tècniques i tecnologies de
retoc fotogràfic d’edició fotogràfica

12224111/CREATIVITAT PUBLICI