2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Periodisme (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
  A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
  A3 Aplicar adequadament les tecnologies i els sistemes utilitzats per recopilar, processar, elaborar i transmetre continguts periodístics a través dels mitjans de comunicació i d’Internet.
  A4 Construir missatges orals i escrits destinats a productes periodístics que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a cada tipus d’audiència, objectiu comunicatiu i canal periodístic.
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial a les empreses periodístiques.
  A6 Produir productes periodístics audiovisuals aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge fixa i en moviment i dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals periodístics.
  A7 Conèixer de forma teòrica i aplicada els fonaments de l’exercici del periodisme: redacció i estil, concepte d’actualitat, noticiabilitat, organització laboral i professional, deontologia.
  A8 Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament empresarial) en el context espanyol, europeu i mundial.
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
  A10 Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals, i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com conèixer l’ús de tècniques i eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
  A11 Conèixer i saber aplicar els diferents gèneres periodístics escrits i els gèneres i formats de programes audiovisuals per narrar, analitzar o valorar l’actualitat de forma eficaç, responsable i creativa.
  A12 Conèixer els fonaments de l’ordenament jurídic en matèria d’exercici de la comunicació social (periodística, d’entreteniment i persuasiva) des del punt de vista dels drets fonamentals però també de l’operativa quotidiana.
  A13 Conèixer i saber aplicar les principals tècniques i sistemes de gestió de les relacions entre els organismes públics o privats i el sistema mediàtic.
  A14 Dissenyar, planificar i desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius de tractament de l’actualitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
  CT3 Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
  CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears