2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
4
4
0
0
1
ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
1
2
2
4
4
0
0
2
ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
1
2
2
4
4
0
0
3
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
1
2
2
4
4
0
0
4
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
4
4
0
0
5
OPINIÓ PÚBLICA
1
2
2
4
4
0
0
6
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
1
2
2
4
4
0
0
7
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
1
2
2
4
4
0
0
8
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
1
2
2
4
4
0
0
9
CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
1
2
2
4
4
0
1
0
ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
1
2
2
4
4
1
0
1
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
1
2
2
4
4
1
0
2
COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
1
2
2
4
4
1
0
3
TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
1
2
2
4
4
1
0
4
FONAMENTS DEL PERIODISME
1
2
2
4
4
1
0
5
HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
4
4
1
0
6
FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
1
2
2
4
4
1
0
7
DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
1
2
2
4
4
1
0
8
TEORIA DE LA IMATGE
1
2
2
4
4
1
0
9
DRET DE LA COMUNICACIÓ
1
2
2
4
4
1
1
1
TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
1
2
2
4
4
1
1
2
GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
1
2
2
4
4
1
1
3
GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
1
2
2
4
4
1
1
4
PERIODISME DEL SEGLE XX
1
2
2
4
4
1
1
5
PERIODISME A INTERNET
1
2
2
4
4
1
1
6
ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
1
2
2
4
4
1
1
7
TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
1
2
2
4
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
4
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
2
2
4
4
2
0
2
GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
1
2
2
4
4
2
0
3
ESCRIPTURA CREATIVA
1
2
2
4
4
2
0
4
EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
1
2
2
4
4
2
0
5
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
1
2
2
4
4
2
0
6
GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
1
2
2
4
4
2
1
5
INFODISSENY
1
2
2
4
4
2
1
8
PERIODISME D'OPINIÓ
1
2
2
4
4
2
1
9
PERIODISME ESPECIALITZAT
1
2
2
4
4
2
2
0
PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
1
2
2
4
4
2
2
1
PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
1
2
2
4
4
2
2
5
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
4
4
2
2
8
GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
1
2
2
4
4
2
2
9
COMUNICACIÓ POLÍTICA
1
2
2
4
4
2
3
0
TALLER DE RÀDIO
A1Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres
bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
RA1Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244215/INFODISSENY
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Coneix els factors estructurants de les societats avançades des d'una perspectiva analítica
sociològica

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA2Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244215/INFODISSENY
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Analitza els debats teòrics actuals sobre l’explicació de les transformacions de la societat
avançada

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA3Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244215/INFODISSENY
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Treballa una visió crítica dels conceptes explicatius de la realitat social i els emmarca en el
seu procés de construcció social

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA4Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244215/INFODISSENY
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Adquireix eines d’interpretació de la vida política i jurídica

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA5Coneix els sistemes d’organització política
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244215/INFODISSENY
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Coneix els sistemes d’organització política

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA6Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244215/INFODISSENY
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Coneix el procés de configuració de l'Estat constitucional

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA7Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244215/INFODISSENY
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Comprèn el funcionament genèric del sistema de fonts del dret

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA8Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244215/INFODISSENY
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Coneix l’estructura institucional de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i les funcions
dels seus òrgans

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA9Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244215/INFODISSENY
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Coneix el sistema de protecció dels drets fonamentals i el sistema de garanties jurisdiccionals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA10Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244215/INFODISSENY
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Coneix l’evolució històrica del segle XX, en especial l’entramat ideològic, social i polític
que permet entendre els processos que han conduït a la societat actual

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA11Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244215/INFODISSENY
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Analitza la percepció d’aquesta evolució històrica per part dels contemporanis dels fets, així
com la interpretació i la reconstrucció posterior dels intermediaris culturals i polítics

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA12Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244215/INFODISSENY
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Coneix els corrents principals de la cultura visual del segle XX

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA13És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244215/INFODISSENY
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - És capaç d’analitzar críticament, des del punt de vista de la història dels corrents
estètics, qualsevol producte comunicatiu de masses

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA14Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244215/INFODISSENY
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Coneix i comprèn el funcionament de l'economia capitalista i contemporània i dels seus elements i
factors bàsics

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA15Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244215/INFODISSENY
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA15 - Coneix i comprèn els conceptes bàsics de l'estudi de la macroeconomia i de l'economia d'empresa

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA16Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244215/INFODISSENY
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA16 - Coneix l'evolució històrica de les diferents tecnologies comunicatives i la seva funció en la
dialèctica entre manteniment de l'statu quo i canvi social

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA17Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244215/INFODISSENY
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA17 - Identifica i interpreta la dimensió comunicativa en l’evolució de les societats occidentals des
de la invenció de l’escriptura fins als nostres dies, amb especial incidència als segles XIX i
XX

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA18Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244215/INFODISSENY
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA18 - Situa històricament les diverses modalitats i pràctiques de la comunicació social,
relacionant-les amb el context sociopolític, econòmic i cultural de cada època

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA19Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244215/INFODISSENY
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA19 - Coneix la tradició del periodisme català desenvolupat durant el segle XX dins del marc espanyol

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA20Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244215/INFODISSENY
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA20 - Adquireix la capacitat d’analitzar les dinàmiques socials, econòmiques, polítiques i culturals
de la nostra societat

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA21S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244215/INFODISSENY
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA21 - S'introdueix en els conceptes sociològics per explicar la realitat social

12244230/TALLER DE RÀDIO
A2Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en
les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen
críticament des de les ciències socials.
RA1Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244215/INFODISSENY
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Coneix i comprèn la presència de la comunicació i la informació en el sistema social

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA2Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244215/INFODISSENY
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Interpreta les formes bàsiques d’impacte dels mitjans de comunicació sobre els seus públics

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA3Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244215/INFODISSENY
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Coneix la investigació comunicativa actual i els seus principals mètodes, resultats, teories i
escoles

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA4Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244215/INFODISSENY
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Analitza els elements més rellevants de la comunicació que intervenen en l’activitat dels
professionals del sector

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA5Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244215/INFODISSENY
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Coneix la tradició clàssica de l’opinió pública en relació amb el pensament polític

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA6Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244215/INFODISSENY
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Sap interpretar les dades de l’opinió pública empírica a partir dels sondejos d’opinió

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA7Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244215/INFODISSENY
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Compara les principals aportacions dels autors més rellevants en l’estudi de l’opinió pública
a la societat de la informació

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA8Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244215/INFODISSENY
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Comprèn les relacions simbiòtiques entre periodisme, política i ciutadania

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA9Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244215/INFODISSENY
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Coneix i interpreta les pràctiques professionals i les transformacions dels valors noticiables

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA10Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244215/INFODISSENY
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Coneix de quina manera aborda la psicologia l'estudi científic dels processos mentals subjacents al
comportament humà, tenint en compte els models teòrics i metodològics d’aquesta disciplina

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA11Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244215/INFODISSENY
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Comprèn el funcionament bàsic del psiquisme humà, els seus fonaments biològics i la seva
dimensió social

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA12Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244215/INFODISSENY
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Es familiaritza amb els principals conceptes teòrics i procediments d’investigació utilitzats en
l’estudi dels processos psicològics bàsics

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA13Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244215/INFODISSENY
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - Reconeix la incidència dels factors psicològics i dels seus condicionants biològics i socials en
l’àmbit de les ciències de la comunicació

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA14Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244215/INFODISSENY
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Projecta els coneixements psicològics adquirits en els diversos camps aplicats de les ciències de
la comunicació (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual)

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA15Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244215/INFODISSENY
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA15 - Comprèn els conceptes bàsics de la teoria semiòtica aplicats a la imatge

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA16Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244215/INFODISSENY
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar els conceptes teòrics generals a l'anàlisi de la imatge

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA17Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244215/INFODISSENY
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA17 - Integra la perspectiva teòria semiòtica en la generació i l'avaluació de discursos audiovisuals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA18Desenvolupa les habilitats de treball en equip
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244215/INFODISSENY
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA18 - Desenvolupa les habilitats de treball en equip

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA19Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244215/INFODISSENY
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA19 - Comprèn els condicionaments que introdueixen les diferents tecnologies i canals de difusió en el
tractament de l'actualitat periodística

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA20És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244215/INFODISSENY
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA20 - És capaç d'analitzar de forma crítica les representacions de gènere en els mitjans de
comunicació

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA21Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244215/INFODISSENY
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA21 - Assoleix una sensibilitat per les qüestions d'igualtat de gènere

12244230/TALLER DE RÀDIO
A3Aplicar adequadament les tecnologies i els sistemes utilitzats per recopilar, processar, elaborar i
transmetre continguts periodístics a través dels mitjans de comunicació i d’Internet.
RA1Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244215/INFODISSENY
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Coneix els conceptes físics que conformen la naturalesa del so i de la imatge

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA2Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244215/INFODISSENY
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Coneix i identifica els diferents sistemes i formats de captació, gravació, edició i tractament
d’imatge i so

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA3Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244215/INFODISSENY
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Coneix i s'interessa per l’evolució tecnològica del món audiovisual i d’Internet

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA4Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244215/INFODISSENY
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Organitza de manera metòdica els equips necessaris per a una correcta presa, gravació,
reproducció, tractament i edició d’imatge i so

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA5Participa i col·labora del treball en equip
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244215/INFODISSENY
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Participa i col·labora del treball en equip

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA6Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244215/INFODISSENY
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Té mentalitat emprenedora en les tasques i a les accions

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA7Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244215/INFODISSENY
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Es capacita en les possibilitats expressives tant de la imatge com del so

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA8Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244215/INFODISSENY
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Entén com s'organitza el treball quotidià dels periodistes digitals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA9Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244215/INFODISSENY
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Interpreta els reptes que suposa el paper més actiu de l'audiència a Internet

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA10Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244215/INFODISSENY
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Avalua les diferents alternatives existents com a model de negoci per a publicacions digitals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA11Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244215/INFODISSENY
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Adquireix una visió àmplia sobre les particularitats del periodisme digital, entès,
principalment, com aquell que s’encarrega de la producció d’informació d’actualitat per a

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA12Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244215/INFODISSENY
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Coneix els canvis que suposa Internet en el periodisme com a professió

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA13Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244215/INFODISSENY
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - Entén les característiques d’Internet rellevants per a la producció de continguts informatius

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA14Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244215/INFODISSENY
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Coneix el funcionament dels equipaments necessaris per a poder realitzar un producte periodístic
i/o audiovisual

12244230/TALLER DE RÀDIO
A4Construir missatges orals i escrits destinats a productes periodístics que siguin eficaços,
correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les
estratègies retòriques més adequades per a cada tipus d’audiència, objectiu comunicatiu i
canal periodístic.
RA1Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244215/INFODISSENY
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA1 - Reconeix les característiques bàsiques del castellà o del català estàndard i de les varietats
de la llengua, així com les seves característiques específiques en els mitjans de comunicació

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA2Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244215/INFODISSENY
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA2 - Consolida els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics de la llengua pròpia

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA3Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244215/INFODISSENY
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA3 - Redacta diferents tipus de textos (tant periodístics com publicitaris) en la llengua pròpia,
tenint en compte la correcció i l’adequació al seu univers comunicatiu

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA4Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244215/INFODISSENY
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA4 - Pren consciència de la importància d’una bona expressió oral i escrita per al desenvolupament
professional i personal

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA5Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244215/INFODISSENY
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA5 - Reconeix les característiques bàsiques de l’oralitat i les seves funcions

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA6Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244215/INFODISSENY
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA6 - Coneix les característiques i els elements condicionants dels textos orals, especialment els dels
mitjans audiovisuals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA7Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244215/INFODISSENY
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA7 - Identifica i corregeix els problemes d’expressió oral més comuns

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA8Valora la feina en equip
    RA8 - Valora la feina en equip

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA8 - Valora la feina en equip

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA8 - Valora la feina en equip

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA8 - Valora la feina en equip

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA8 - Valora la feina en equip

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA8 - Valora la feina en equip

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA8 - Valora la feina en equip

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA8 - Valora la feina en equip

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA8 - Valora la feina en equip

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Valora la feina en equip

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA8 - Valora la feina en equip

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA8 - Valora la feina en equip

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA8 - Valora la feina en equip

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA8 - Valora la feina en equip

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Valora la feina en equip

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Valora la feina en equip

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA8 - Valora la feina en equip

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12244215/INFODISSENY
    RA8 - Valora la feina en equip

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA8 - Valora la feina en equip

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Valora la feina en equip

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA8 - Valora la feina en equip

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA8 - Valora la feina en equip

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA9Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244215/INFODISSENY
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA9 - Pren consciència de la importància de la comunicació oral per a un desenvolupament professional
d'èxit en qualsevol activitat relacionada amb la comunicació social

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA10Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244215/INFODISSENY
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA10 - Domina les bases retòriques de la comunicació oral dirigida a auditoris grupals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA11Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244215/INFODISSENY
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA11 - Domina les tècniques bàsiques de la locució per a ràdio i televisió

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA12Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244215/INFODISSENY
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA12 - Coneix i domina els elements bàsics de la comunicació no verbal com a aspecte inseparable d'una
comunicació oral d'èxit

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA13Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244215/INFODISSENY
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA13 - Coneix i sap aplicar correctament els fonaments del llenguatge escrit aplicat als diversos gèneres
periodístics

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA14Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244215/INFODISSENY
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA14 - Coneix la teoria i la pràctica de l'organització en gèneres dels textos periodístics en premsa,
ràdio, televisió i Internet

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA15Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244215/INFODISSENY
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA15 - Explora les particularitats dels productes informatius a Internet en comparació amb els mitjans de
comunicació tradicionals

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA16Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244215/INFODISSENY
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA16 - Coneix i sap aplicar les eines informàtiques i audiovisuals de producció periodística

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA17Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244215/INFODISSENY
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA17 - Reconeix en un text característiques que el configuren com a tal en lingüística textual

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA18Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244215/INFODISSENY
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA18 - Reconeix en un text elements que constitueixen la ideologia del discurs

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA19Reconeix recursos literaris que figuren en un text
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244215/INFODISSENY
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA19 - Reconeix recursos literaris que figuren en un text

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA20Aplica recursos literaris a l’escriptura
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244215/INFODISSENY
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA20 - Aplica recursos literaris a l’escriptura

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA21Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244215/INFODISSENY
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA21 - Coneix textos d’escriptors-periodistes clàssics i actuals en llengua catalana, d’Antoni Rovira
i Virgili a Quim Monzó

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA22Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244215/INFODISSENY
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA22 - Pren consciència de la importància de la dimensió no verbal en l’eficàcia de la comunicació
interpersonal i mediada de caràcter audiovisual

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA23Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244215/INFODISSENY
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA23 - Es familiaritza amb els conceptes bàsics de l’anàlisi de la comunicació no verbal

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA24Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244215/INFODISSENY
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA24 - Domina les tècniques bàsiques d’autocontrol dels aspectes no verbals del propi discurs

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA25Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244215/INFODISSENY
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA25 - Aconsegueix una adequada correspondència i sintonia entre les dimensions verbals i no verbals de la
comunicació

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA26Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244215/INFODISSENY
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA26 - Produeix textos i discursos periodístics escrits i orals correctes i adaptats a cada situació
comunicativa concreta

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA27Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244215/INFODISSENY
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA27 - Es familiaritza amb la tipologia dels gèneres periodístics d'opinió en premsa

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA28Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244215/INFODISSENY
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA28 - Coneix l'evolució de la tradició periodística catalana i espanyola en matèria de gèneres
d'opinió

12244230/TALLER DE RÀDIO
 RA29Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244215/INFODISSENY
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244219/PERIODISME ESPECIALITZAT
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244220/PERIODISME I CRÍTICA CULTURAL
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244221/PRODUCCIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244225/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244228/GÈNERE, SEXUALITATS I COMUNICACIÓ
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244229/COMUNICACIÓ POLÍTICA
    RA29 - Desenvolupa les habilitats argumentatives i persuasives aplicades a la creació d'articles
periodístics d'opinió

12244230/TALLER DE RÀDIO
A5Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial
a les empreses periodístiques.
RA1Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244001/ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244002/ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244003/INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244004/TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244005/OPINIÓ PÚBLICA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244006/TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I D'INTERNET
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244007/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CATALÀ)
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244008/HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244009/CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244010/ESTÀNDARD ORAL I ESCRIT DE LA LLENGUA (CASTELLÀ)
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244101/INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244102/COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244103/TEORIA I TÈCNICA DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244104/FONAMENTS DEL PERIODISME
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244105/HISTÒRIA I ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244106/FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244107/DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244108/TEORIA DE LA IMATGE
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244109/DRET DE LA COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244111/TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244112/GÈNERES INFORMATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244113/GÈNERES INTERPRETATIUS EN MITJANS ESCRITS I AUDIOVISUALS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244114/PERIODISME DEL SEGLE XX
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244115/PERIODISME A INTERNET
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244116/ORGANITZACIÓ I PRAXI DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244117/TALLER DE PROJECTES DE RECERCA I PROFESSIONALS
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244202/GESTIÓ DE CONTINGUTS ALS MERCATS AUDIOVISUAL I PUBLICITARI
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244203/ESCRIPTURA CREATIVA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244204/EXPRESSIÓ CORPORAL I COMUNICACIÓ NO VERBAL
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244205/FOTOGRAFIA DOCUMENTAL I PUBLICITÀRIA
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244206/GLOBALITZACIÓ, CULTURA I SOCIETAT
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244215/INFODISSENY
    RA1 - Distingeix entre els diferents tipus d'organització empresarial

12244218/PERIODISME D'OPINIÓ