2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Llengua i Literatura Hispàniques (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A2 Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la literatura i la crítica literària.
  A3 Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella en un nivell bàsic.
  A4 Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels seus diversos entorns culturals.
  A5 Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
  A6 Demostrar que coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
  A7 Demostrar que coneix la història de la literatura en llengua espanyola.
  A8 Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació i la creació literàries i de l'edició de textos.
  A9 Demostrar que coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua espanyola.
  A10 Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua espanyola i de les divereses metodologies que implica l'activitat professional que s'en deriva.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
  CT3 Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
  CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears