2023_24
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau en Història de l'Art i Arqueologia (2018)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Definir un mapa de coordenades espaciotemporals per a la producció material i historicoartística des de l'antiguitat fins a l'actualitat.
  A2 Aplicar la metodologia pròpia de la història de l'art i de l'arqueologia a l'anàlisi de l'objecte artístic.
  A3 Elaborar projectes i itineraris en l'àmbit de la gestió del patrimoni artístic i arqueològic a partir de coneixements avançats de museologia i museografia.
  A4 Conèixer els fonaments teòrics de les humanitats digitals i gestionar els principals mitjans tecnològics aplicats al patrimoni historicoartístic i arqueològic.
  A5 Analitzar, interpretar i comparar el patrimoni arqueològic i historicoartístic propi del territori en relació amb l'arqueologia i la història de l'art general.
  A6 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques.
  A7 Aplicar la interdisciplinarietat en l'àmbit de les ciències humanes.
  A8 Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
  A9 Realitzar i executar projectes, informes i dossiers aplicant la didàctica de la història, de l'arqueologia i de la història de l'art.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
  CT3 Resoldre problemes de forma crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
  CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.