2016_17
Educational guide 
Faculty of Legal Sciences
A A 
 
Formal Mentoring Program
1st CycleMasters


¿What are academic tutorials?

La tutoria acadèmica et permt disposar d'un suport continuat per part d'un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d'un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.


¿In what ways can academia tutorials be useful?

La tutoria em pot ser útil per a:

- Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.
- Orientarció en la matrícula.
- Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.
- Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic.
- Suport en la incorporació al món laboral.


¿How are the tutorials organized?

Les tutories que assistiràs estan organitzades amb tres tipus d'activitats.

- Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la vostra discussió i participació.

- Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor per a temes de caràcter personal, acadèmic i/o professional. Les heu de sol.licitar vosaltres.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual:

- Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

- Virtual: a través del Moodle E-tutories. Aquest espai pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordant un dia i hora per a la tutoria. Accediràs a aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


¿Who is my tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿How are tutors assigned to students?

L'assignació és a l'atzar, feta pel Coordinador del PAT. En cas que hi hagi problemes d'enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol.licitar un canvi.


¿When should I attend tutorials?

El cronograma recomanat és el següent:

Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

1r curs

 

Sessió Informativa Grup Aula

 

Presentació del Pla d’Acció Tutorial als estudiants

Octubre

 

Primera Tutoria

GRUPAL

 

Explicar el procés de tutoria i concretar el seu desenvolupament

 

Conèixer el grup d’alumnes.

 

Explorar els seus interessos i expectatives acadèmiques i professionals

 

Facilitar a l’alumne la ubicació al nou context.

 

Orientar la planificació del procés d’aprenentatge de l’alumne

 

Octubre

 

Segona Tutoria INDIVIDUAL

 

Revisar els resultats del primer quadrimestre.

 

Valorar l’avaluació continua

 

Seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne

 

Detectar possibles problemes acadèmics i orientar en el seu abordatge.

 

Febrer

 

Tercera Tutoria

GRUPAL/INDIVIDUAL

 

Valoració global del curs: resultats, procés d’aprenentatge, expectatives, etc.

 

Orientar vers la matrícula, itinerari curricular, mobilitat, nous interessos, etc.

 

Juny

 

 

Tutories grupals: les convoca el/la tutor/a assenyalant dia, hora i lloc

Tutories individuals: el/la tutor/a comunica la disponibilitat de dies i hores als estudiants. L’alumne demana la tutoria dins la franja proposada.

 

Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

2n, 3er i 4art curs.

 

Al llarg de tota la carrera

Connexió virtual

 

Recordar els objectius del Pla d’Acció Tutorial.

 

Oferir l’espai de tutoria a l’estudiant i concretar el funcionament.

 

Explicar com accedir a la tutoria i indicar la disponibilitat del tutor

 

Octubre

 

Febrer

 

Tutoria

INDIVIDUAL o GRUPAL

(virtual o presencial)

 

 

 

 

Orientació acadèmica: itinerari formatiu, resultats acadèmics, procés d’aprenentatge, interessos curriculars, assoliment de competències, matrícula, mobilitat, etc.

 

Orientació professional: orientar el projecte professional, sortides professionals, inserció al món laboral, formació continua, etc.

 

TOT EL CURS

A petició dels alumnes

 

 


El PAT de centrePAT_FCJ_curs_2013-2014