2022_23
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Pla d'acció tutorial
1r CicleMàsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d'un suport continuat per part d'un tutor o tutora, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada estudiant disposa d'un tutor o tutora des de que comença fins que acaba la carrera.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

- Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.
- Orientar en la matrícula.
- Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.
- Orientar en la presa de decisions de caràcter acadèmic.
- Suport en la incorporació al món laboral.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs estan organitzades amb tres tipus d'activitats.

- Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la vostra discussió i participació.

- Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor per a temes de caràcter personal, acadèmic i/o professional. Les heu de sol·licitar vosaltres.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor o tutora de manera presencial i virtual:


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L'assignació és a l'atzar, feta pel Coordinador del PAT. En cas que hi hagi problemes d'enteniment entre un tutor i estudiant existeix la possibilitat de sol.licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

El cronograma recomanat és el següent:

Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

1r curs

 

Sessió Informativa Grup Aula

 

Presentació del Pla d’Acció Tutorial als estudiants

Setembre

 

Primera Tutoria

GRUPAL

 

Explicar el procés de tutoria i concretar el seu desenvolupament

 

Conèixer el grup d’estudianst.

 

Explorar els seus interessos i expectatives acadèmiques i professionals

 

Facilitar a l’estudiant la ubicació al nou context.

 

Orientar la planificació del procés d’aprenentatge de l’estudiant

 

Setembre

 

Segona Tutoria INDIVIDUAL

 

Revisar els resultats del primer quadrimestre.

 

Valorar l’avaluació continua

 

Seguiment del procés d’aprenentatge de l’estudiant

 

Detectar possibles problemes acadèmics i orientar en el seu abordatge.

 

Febrer

 

Tercera Tutoria

GRUPAL/INDIVIDUAL

 

Valoració global del curs: resultats, procés d’aprenentatge, expectatives, etc.

 

Orientar vers la matrícula, itinerari curricular, mobilitat, nous interessos, etc.

 

Juliol

 

 

Tutories grupals: les convoca el/la tutor/a assenyalant dia, hora i lloc

Tutories individuals: el/la tutor/a comunica la disponibilitat de dies i hores als estudiants. L’alumne demana la tutoria dins la franja proposada.

 

Curs

Descripció

Temes a tractar

Període realització

2n, 3er i 4art curs.

 

Al llarg de tota la carrera

Connexió virtual

 

Recordar els objectius del Pla d’Acció Tutorial.

 

Oferir l’espai de tutoria a l’estudiant i concretar el funcionament.

 

Explicar com accedir a la tutoria i indicar la disponibilitat del tutor

 

Setembre

 

Febrer

 

Tutoria

INDIVIDUAL o GRUPAL

(virtual o presencial)

 

 

 

 

Orientació acadèmica: itinerari formatiu, resultats acadèmics, procés d’aprenentatge, interessos curriculars, assoliment de competències, matrícula, mobilitat, etc.

 

Orientació professional: orientar el projecte professional, sortides professionals, inserció al món laboral, formació continua, etc.

 

TOT EL CURS

A petició dels estudiants