2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Continguts
Tema Subtema
DRET BANCARI

TEMA Nº 1.- El SISTEMA FINANCER
1).- Concepte i característiques.
2).- Sistema financer Europeu: Relacions entre el SEBC, el BCE i el BE.
3).- El sistema financer espanyol, estructura actual i evolució històrica.
a).- Les entitats de crèdit.
b).- El banc d´Espanya.
c).- El banc central europeu.
d).- El servei de reclamacions.
e).- Els bancs.
f).- Les caixes d´estalvis.
TEMA Nº 2.- EL DRET BANCARI 1).- Concepte i fonts del dret bancari.
a).- El problema de les fonts i l’absència de regulació substantiva del dret bancari..
b).- La llei 7/98, de 13 de juliol, sobre les condicions generals de la contractació.
c).- Contingut dels contractes bancaris.
d).- Característiques dels contractes bancaris.
e).- La llei de defensa de consumidors i usuaris, i. 26/84, de 19 de juliol, els contractes de serveis financers amb consumidors i usuaris.
f).- El secret bancari. Fonament, i límits.
g).- Classificacions de les operacions bancàries.

2).- El contracte del compte corrent bancari.
a).- Concepte.
b).- Naturalesa.
c).- L´autonomia del contracte del compte corrent bancari.
d).- Contingut.
e).- Requisits de l´obertura del compte corrent bancari.
f).- Descoberts en compte.
TEMA Nº 3.- OPERACIONS ACTIVES 1).- Els préstecs de diners i les seves modalitats bancàries.
La llei de crèdit al consum, L. 7/95, de 23 de març.

2).- El descompte.
a).- Concepte i naturalesa.
b).- Modalitats del descompte bancari.
c).- Contingut.
d).- Formalització documental del descompte bancari.
e).- El redescompte.

3).- L obertura de crèdit.
a).- Concepte y naturalesa.
b).- Contingut del contracte.
c).- Interessos i comissions. El cost del crèdit, la Taxa Anual Equivalent (T.A.E.)
d).- Forma: intervenció del corredor de comerç col.legiat i força executiva del contracte.

4).- El crèdit documentari.
a).- Concepte i funció del crèdit documentari.
b).- Elements personals.
c).- Classes.

5).- Altres operacions actives.
a).- Factoring.
b).- El leasing.
c).- El renting.
d).- El contracte de targeta de crèdit.
e).- El contracte de reconeixement de deute bancari.
TEMA Nº 4.- OPERACIONS PASSIVES I DE CUSTODIA 1).- El dipòsit bancari de diners.
a).- Naturalesa jurídica.
b).- Classes de dipòsit i forma del contracte.
c).- Requisits legals.
d).- Obligacions de les entitats de dipòsit.

2).- Altres dipòsits.
a).- El dipòsit bancari de títol valors.
b).- El dipòsit de valors negociables en anotacions en compte.
c).- Els dipòsits interbancaris de diners.
d).- Lloguer de caixes de seguretat.
TEMA Nº 5.- OPERACIONS DE MEDIACIÓ 1).- Mediació en els pagaments.
a).- La transferència.Concepte i modalitats.
b).- Contracte de serveis e ingressos.
c).- Contracte de servei, de caixer permanent.

2).- Mediació en l’emissió de valors mobiliaris.
TEMA Nº 6.- ELS CONTRACTES DE GARANTIA BANCARIS 1).- Les garanties dels contractes bancaris.

2).- Garanties personals.
a).- La fiança bancària.
b).- L´aval.

3).- Les garanties reals.
a).- Les garanties immobiliàries.
b).- Les garanties mobiliàries.
DRET BORSARI I DELS MERCATS DE VALORS

TEMA Nº 7. LES BORSES I ELS RESTANTS MERCATS DE VALORS
1).- Evolució històrica de les borses espanyoles.

2).- La llei del mercat de valors, L. 24/88 de 28 de Juliol, i la nova organització de les borses i la resta dels mercats de valors. la reforma de la llei, de 16 de novembre de 1.998.
a).- Concepte de valors negociables, la representació per mitjà d´anotacions en compte.
b).- El mercat primari i llibertat d´emissió.
a´).- L´ordenació jurídica del mercat primari a Espanya.
b´).- Característiques de la regulació del mercat primari.
c´).- Àmbit d´aplicació de les normes del mercat de valors sobre emissions.
d´).- Requisits generals de les emissions.
e´).- Excepcions al regim general.
f´).- Informació i regim sancionador.
c).- La comissió nacional del mercat de valors.
d).- Classes de mercats secundaris.
e).- Admissió de valors a negociaciació oficial.
f).- Operacions al mercat secundari oficial i les seves formes.
a´).- El contracte de compravenda.
b´).- El contracte de futur i opció.
g).- La intervenció en la negociació de valors mobiliaris.

3).- El mercat borsari: Les borses de valors.
a).- La reforma de les borses de valors: l´objecte de negociació en elles.
b).- L´organització de les borses de valors. La societat de borses.
c).- El sistema d´interconexió borsari.
d).- El sistema de compensació i liquidació.
e).- El nou marc legal per les ofertes públiques d´adquisició i venta d´accions.
f).- El regim de sancions.

4).- El mercat de deute públic en anotacions en compte.
TEMA Nº 8. ELS MEMBRES DEL MERCAT 1).- Les societats i les agències de valors i borsa.

2).-Les entitats de crèdit i les empreses de serveis d’inversió.

3).- Les normes de conducta.

4).- Codis de conducta.
a).- Codi general de conducta.
b).- Reglaments interns de conducta.