2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  CE1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
  CE2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
  CE3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
  CE4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
  CE5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
  CE6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
  CE7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
  CE8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
  CE9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
  CE10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
  CE11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
  CE12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
  CE13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
  CE14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears