2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
2
0
4
0
0
2
ECONOMIA
1
5
2
0
4
0
0
3
HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
1
5
2
0
4
0
0
4
ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
1
5
2
0
4
0
0
5
ELEMENTS DE DRET CIVIL
1
5
2
0
4
0
0
6
DRET DEL TREBALL I
1
5
2
0
4
0
0
7
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
1
5
2
0
4
0
0
9
SOCIOLOGIA DEL TREBALL
1
5
2
0
4
0
1
0
PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
1
5
2
0
4
1
0
1
ECONOMIA LABORAL
1
5
2
0
4
1
0
3
DRET SINDICAL I
1
5
2
0
4
1
0
4
DRET SINDICAL II
1
5
2
0
4
1
0
5
DRET DEL TREBALL II
1
5
2
0
4
1
0
9
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
1
5
2
0
4
1
1
1
DRET MERCANTIL
1
5
2
0
4
1
1
2
RÈGIM D'ESTRANGERIA
1
5
2
0
4
1
1
4
ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
1
5
2
0
4
1
1
5
PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
1
5
2
0
4
1
1
6
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
1
5
2
0
4
1
1
7
TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
1
5
2
0
4
1
1
9
POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
1
5
2
0
4
1
0
2
MERCAT DE TREBALL APLICAT
1
5
2
0
4
1
0
6
DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
1
5
2
0
4
1
0
7
DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
1
5
2
0
4
1
1
0
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
1
5
2
0
4
1
1
3
ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
1
5
2
0
4
1
1
8
SISTEMES LABORALS COMPARATS
1
5
2
0
4
1
2
0
DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
1
5
2
0
4
1
2
1
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
1
5
2
0
4
1
2
2
IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
1
5
2
0
4
1
0
8
RELACIONS LABORALS ESPECIALS
1
5
2
0
4
1
2
3
FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
1
5
2
0
4
1
2
4
GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
1
5
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
5
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
5
2
0
4
2
0
1
TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
1
5
2
0
4
2
0
2
DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
1
5
2
0
4
2
0
3
RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
1
5
2
0
4
2
0
4
RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1
5
2
0
4
2
0
9
QUALITAT DE VIDA LABORAL
1
5
2
0
4
2
1
1
ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
1
5
2
0
4
2
1
5
PROCEDIMENT TRIBUTARI
1
5
2
0
4
2
1
8
ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
1
5
2
0
4
2
2
0
INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
1
5
2
0
4
2
2
7
COMPTABILITAT
1
5
2
0
4
2
2
9
RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
1
5
2
0
4
2
3
1
DRET DE COOPERATIVES
1
5
2
0
4
2
3
5
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
5
2
0
4
2
4
2
EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE1Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu
regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
RA1Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Entén els problemes de l’empresa i de l’empresari/ària i de l’activitat econòmica que
desenvolupen

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix el règim jurídic dels règims especials de la Seguretat Social

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE2Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
RA1Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els recursos humans de les organitzacions públiques i privades

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Aprèn a organitzar els recursos humans de les organitzacions públiques al servei dels ciutadans
amb criteris d’eficiència i eficàcia

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica les diverses teories que han configurat la psicologia industrial i del treball

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE3Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques
sociolaborals
RA1Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn el concepte i la naturalesa de les organitzacions i analitza com interactuen amb el seu
entorn

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix la realitat del mercat laboral i el règim jurídic d’estrangeria aplicable

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la vinculació de les estratègies dels recursos humans amb els processos contractuals i els
principis de la direcció estratègica de l’empresa

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Dóna resposta als problemes derivats de la tributació del treball i de l’empresa

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE4Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents
socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica,
sociològica, històrica i econòmica
RA1Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Pren consciència de la complexitat de les relacions laborals en el context actual

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Adquireix eines teòriques i analítiques per comprendre la complexitat del fenomen del treball i
l’ocupació en la societat actual

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Entén la diversitat internacional d’altres models de relacions laborals

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE5Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
RA1Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Argumenta i raona sobre el sistema de protecció social i les seves institucions bàsiques

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix la regulació jurídica de l’ocupació i del treball per compte pròpia i aliena,
identificant les relacions laborals especials

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn el sentit de les normes jurídiques i de la relació contractual

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn i explica les diferents categories jurídiques del Dret administratiu

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica el conflicte de treball, individual i col•lectiu i els mitjans de solució

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA6Genèric
    RA6 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA6 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA6 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA6 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA6 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA6 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA6 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA6 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA6 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA6 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA6 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA6 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA6 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA6 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA6 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA6 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA6 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA6 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA6 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA6 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA6 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA6 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA6 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA6 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA6 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA6 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA6 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA6 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA6 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA6 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA6 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA6 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA6 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE6Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els
diferents àmbits de les relacions laborals
RA1Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn la regulació jurídica del dret de la seguretat i salut al treball

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Domina els diferents mitjans de tutela administrativa i judicial dels drets, individuals i
col•lectius, del treballador

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE7Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
RA1Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn l’acció protectora del sistema espanyol de protecció social, distingint-lo del sistema
de dependència

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix el règim professional del treballador autònom, del treball autònom depenent i la
regulació del treball per compte aliena

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Assimila el règim jurídic de les diferents relacions laborals especials, així com la seva
justificació

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn i interpreta les vicissituds del contracte de treball

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE8Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació
social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
RA1Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Entén com les organitzacions interactuen amb el seu entorn i els instruments de gestió per a la
presa de decisions

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Planifica i gestiona de forma integrada els recursos humans

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitza els sistemes, procediments, instruments de gestió i les tècniques d’avaluació de la
qualitat de les organitzacions

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que existeixen per gestionar els recursos humans de les
empreses (programes de gestió de nòmines, control de presència, etc.)

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix i utilitza les eines informàtiques que l'administració de la Seguretat Social posa a
disposició de les empreses per gestionar les cotitzacions socials i les altes i baixes al sistema
de Seguretat Social.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA6Genèric
    RA6 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA6 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA6 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA6 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA6 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA6 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA6 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA6 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA6 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA6 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA6 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA6 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA6 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA6 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA6 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA6 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA6 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA6 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA6 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA6 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA6 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA6 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA6 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA6 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA6 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA6 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA6 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA6 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA6 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA6 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA6 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA6 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA6 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA6 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA6 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA6 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA6 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA6 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA6 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA6 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA6 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE9Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
RA1Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Entén el funcionament d’una economia de mercat i les implicacions que tenen les diferents formes
de mercat

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Interpreta les estadístiques i bases de dades disponibles sobre el mercat de treball i les seves
implicacions socials

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitza les dimensions sociològiques i metodològiques de la realitat social del mercat de treball
i l’ocupació, a través de les tècniques d’investigació social

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE10Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i
de formació del sistema d’ocupació
RA1Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Entén les implicacions socials i econòmiques del mercat de treball i les diferències existents en
els diversos col•lectius de treballadors

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Entén les claus de la igualtat de gènere en l’àmbit jurídic laboral

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Dissenya projectes d’ocupació utilitzant les estadístiques i bases de dades disponibles del
mercat de treball i tenint en compte els aspectes claus per poder-hi incidir

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE11Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del
treball i dels recursos humans
RA1Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Aplica les polítiques de recursos humans en l’àmbit de les organitzacions

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i aplica els mètodes i les tècniques d’investigació social

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitza els sistemes de qualitat en les organitzacions

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE12Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per
raó de gènere, desenvolupament local, ...)
RA1Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Analitza els problemes econòmics i tributaris del treball i de l’empresa

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn els conceptes analítics de les polítiques públiques aplicables a les relacions
sociolaborals i a l’ocupació

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Diagnostica les situacions i problemes del mercat de treball vinculant-les a les polítiques de
recursos humans

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix i gestiona els processos d’actuació que afecten a l’estranger

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE13Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
RA1Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les aportacions de la ciència econòmica en l’estudi del mercat de treball

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Identifica el fenomen de la desocupació i les polítiques actives i passives d’ocupació

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Identifica els aspectes claus per incidir en el mercat de treball, incloent la formació i la
productivitat com a motors del creixement econòmic

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CE14Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
RA1Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn la realitat de la salut laboral i la prevenció de riscos des d’una perspectiva jurídica

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Distingeix els diversos àmbits de la prevenció de riscos laborals

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Gestiona eines de mesura de la qualitat de vida laboral dels recursos humans

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Desenvolupa habilitats i competències del treballador en l’àmbit de la prevenció dels riscos
laborals

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Genèric

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Genèric

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Genèric

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Genèric

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Genèric

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Genèric

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Genèric

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Genèric

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Genèric

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Genèric

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Genèric

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Genèric

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Genèric

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Genèric

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Genèric

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Genèric

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Genèric

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Genèric

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Genèric

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Genèric

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Genèric

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Genèric

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Genèric

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Genèric

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Genèric

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Genèric

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Genèric

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Genèric

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Genèric

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Genèric

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Genèric

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Genèric

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Genèric

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Genèric

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Genèric

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CT1Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
RA1Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CT2Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
RA1Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Dominar les eines per gestionar la pròpia identitat i les activitats en un entorn digital.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Cercar i obtenir informació de manera autònoma amb criteris de fiabilitat i pertinença.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Organitzar la informació amb les eines adients (en línia i presencials) que li permetin
desenvolupar les seves activitats acadèmiques.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Elaborar informació amb les eines i formats adients a la situació comunicativa, i fer-ho de manera
honesta.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Utilitzar les TIC per compartir i intercanviar informació.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CT3Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
RA1Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar la situació plantejada com un problema en l’àmbit de la disciplina i tenir la
motivació per afrontar-lo.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Seguir un mètode sistemàtic per dividir el problema en parts, identificar les causes i aplicar els
coneixements propis de la disciplina

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Dissenyar una solució nova utilitzant els recursos necessaris per afrontar el problema.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Incloure els aspectes concrets de la solució proposada en un model realista.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA5Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204002/ECONOMIA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204227/COMPTABILITAT
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reflexionar sobre el model proposat i ser capaç de trobar-hi limitacions i proposar millores.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CT4Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
RA1Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204227/COMPTABILITAT
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Identificar el propi rol dins del grup i conèixer els objectius i tasques del grup.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA2Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204002/ECONOMIA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204227/COMPTABILITAT
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comunicar i actuar dins del grup per facilitar la cohesió i el rendiment.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA3Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204002/ECONOMIA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204227/COMPTABILITAT
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprometre’s amb les tasques i l’agenda del grup.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
 RA4Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204002/ECONOMIA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204124/GESTIÓ DE LA QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204201/TRACTAMENT LABORAL D'EMPRESES EN CRISI
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204202/DRET SOCIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204203/RECURSOS I EXECUCIÓ LABORAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204204/RELACIONS LABORALS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204209/QUALITAT DE VIDA LABORAL
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204211/ACCIÓ COL·LECTIVA I CONFLICTE
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204215/PROCEDIMENT TRIBUTARI
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204218/ECONOMIA I IMMIGRACIÓ
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204220/INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204227/COMPTABILITAT
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204229/RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204231/DRET DE COOPERATIVES
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204235/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Col·laborar dins del grup en un bon clima de treball i en la resolució de problemes.

15204242/EINES DE GESTIÓ TELEMÀTICA DELS RECURSOS HUMANS
CT5Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
RA1Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204002/ECONOMIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204003/HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204004/ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204005/ELEMENTS DE DRET CIVIL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204006/DRET DEL TREBALL I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204007/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204009/SOCIOLOGIA DEL TREBALL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204010/PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204101/ECONOMIA LABORAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204103/DRET SINDICAL I
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204104/DRET SINDICAL II
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204105/DRET DEL TREBALL II
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204109/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204111/DRET MERCANTIL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204112/RÈGIM D'ESTRANGERIA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204114/ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204115/PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204116/MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204117/TEORIES I MODELS DE LES RELACIONS LABORALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204119/POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204102/MERCAT DE TREBALL APLICAT
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204106/DRET DE L'OCUPACIÓ I DEL TREBALL AUTÒNOM
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204107/DRET SANCIONADOR I PROCESSAL DEL TREBALL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204110/DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204113/ELEMENTS DE DRET PROCESSAL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204118/SISTEMES LABORALS COMPARATS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204120/DRET DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204121/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES ORGANITZACIONS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204122/IGUALTAT, GÈNERE I OCUPACIÓ
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204108/RELACIONS LABORALS ESPECIALS
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques.

15204123/FISCALITAT DEL TREBALL I DE L'EMPRESA
    RA1 - Produir un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent