2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
Elaboració d'una observació


Realització d'una entrevista


Exercici d'anàlisi de dades i presentació de resultats
30%


40%30%
Proves mixtes
A7
A13
Aquesta prova només es realitzarà en cas que l'estudiant no hagi superat en primera convocatòria les proves avaluatives anteriors
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Caldrà que l'alumnes presenti tots els treballs per a ser avaluat.

En cas que alguns dels treballs no siguin superats, es podrà tornar a presentar.

Si l'estudiant no supera l'avaluació en primera convocatòria, tindrà dret a un examen final (teòric-pràctic).