2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Advocacia (2013)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i l'activitat de promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
  AP2 Aplicar procediments de determinació, facturació i liquidació d'honoraris i despeses associades a l'activitat professional.
  AP3 Aplicar a la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, com també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
  AP4 Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  AP5 Aplicar els drets i deures deontològics professionals a les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l'autoritat pública i entre advocats.
  AP6 Identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
  AP7 Desenvolupar habilitats i destreses interprersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
  AP8 Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  AP9 Identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  AP10 Desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què el desenvolupa a través de l'accés a fonts d'informació, al coneixement d'idiomes, a la gestió del coneixement i a l'ús de tècniques i eines aplicades.
  AP11 Exposar de forma oral i escrita fets i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, amb atenció al context i al destinatari al qual s'adrecin, d'acord amb cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
  AP12 Desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
  AP13 Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits al Grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o de conflicte en relació amb els interessos encarregats o a l'exercici professional davant dels tribunals o autoritats públiques i a les funcions d'assessorament.
  AP14 Conèixer les tècniques adreçades a la recerca i a l'establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
  AP15 Integrar la defensa dels drets dels clients en l'àmbit dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
TipusB Codi Competències Transversals
TipusC Codi Competències Nuclears