2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Dret Ambiental (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  CE1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
  CE2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
  CE3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
  CE4 Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en el seu desenvolupament.
  CE5 Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
  CE6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
  CE7 Assessorar en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb implicacions ambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexos.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears