2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
7
5
1
0
1
FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
1
5
6
7
5
1
0
2
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
1
5
6
7
5
1
0
3
DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
0
4
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
0
5
DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
1
5
6
7
5
1
0
6
DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
1
5
6
7
5
1
0
7
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
0
8
DRET AMBIENTAL COMPARAT
1
5
6
7
5
1
0
9
PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
1
5
6
7
5
1
1
0
DRET PENAL AMBIENTAL
1
5
6
7
5
1
1
1
CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
1
5
6
7
5
1
1
2
METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
1
5
6
7
5
1
1
3
DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
1
5
6
7
5
1
1
4
PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
1
5
6
7
5
1
1
5
EMPRESA I MEDI AMBIENT
1
5
6
7
5
1
1
6
RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
1
5
6
7
5
1
1
7
SEMINARIS
1
5
6
7
5
1
1
8
CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
1
5
6
7
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
5
6
7
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
5
6
7
5
2
0
1
ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE1Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament
rellevant.
RA1Diferencia entre risc natural i impacte ambiental
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Diferencia entre risc natural i impacte ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Descriu la composició dels diferents medis: atmosfèric, aquàtic i edafològic

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica les principals relacions entre economia i medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Utilitza correctament les fonts del dret internacional del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675117/SEMINARIS
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica els principis jurídics, com també les institucions jurídiques del Dret de la Unió
Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675117/SEMINARIS
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Descriu la composició, funcions i instruments de treball de les institucions i òrgans de la Unió
Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675117/SEMINARIS
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Descriu els actors que adopten els actes jurídics de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675117/SEMINARIS
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitza els mitjans que tenen els actors per a adoptar els actes jurídics i de quina manera es
produeix la inserció d'aquests actes als ordenaments jurídics interns dels estats

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675117/SEMINARIS
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675117/SEMINARIS
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675117/SEMINARIS
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675117/SEMINARIS
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del
sòl

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675117/SEMINARIS
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Obté informació jurídica orientada a la preparació de presentacions i informes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675117/SEMINARIS
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Interpreta les autoritzacions ambientals de les activitats des del punt de vista de l'explotador de
la tecnologia en els diferents vectors ambientals. Condicions tècniques dels permisos i de la
normativa associada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675117/SEMINARIS
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix la distribució de competències i l'organització administrativa en matèria d'energia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675117/SEMINARIS
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675117/SEMINARIS
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA21Integra la teoria i la pràctica professional
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675117/SEMINARIS
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA22Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675117/SEMINARIS
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a la
tutela de les aigües continentals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA23Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675117/SEMINARIS
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Identifica el règim jurídic i els mecanismes generals d'intervenció administrativa per a garantir
la integritat i la conservació del litoral

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA24Descriu els règim jurídic dels ports
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675117/SEMINARIS
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Descriu els règim jurídic dels ports

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA25Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675117/SEMINARIS
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Analitza el règim jurídic de protecció del medi marí

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA26Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA27Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675117/SEMINARIS
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Selecciona, interpreta i utilitza la informació jurídicament pertinent

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA28Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675117/SEMINARIS
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA29Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675117/SEMINARIS
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Valora la normativa en prevenció i control de la contaminació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA30Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675117/SEMINARIS
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Aprofundeix en el règim jurídic de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica,
electromagnètica i dels sòls

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA31Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675117/SEMINARIS
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA32Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675117/SEMINARIS
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA33Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675117/SEMINARIS
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA34Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Descriu l'aplicació de la institució de la responsabilitat extracontractual als danys produïts al
medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA35Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675117/SEMINARIS
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Analitza els aspectes bàsics de la responsabilitat penal per danys ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA36Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Descriu el funcionament de la responsabilitat administrativa en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA37Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675117/SEMINARIS
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Valora l'evolució de la regulació de la responsabilitat per danys al medi ambient en l'àmbit de
la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA38Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675117/SEMINARIS
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació
del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA39Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675117/SEMINARIS
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA40Descriu el règim urbanístic del sòl
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675117/SEMINARIS
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Descriu el règim urbanístic del sòl

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA41Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675117/SEMINARIS
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE2Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter
interdisciplinar.
RA1Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica les diferents etapes en la relació entre espècie humana i medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica la necessitat d'aplicar una aproximació multidisciplinar i interdisciplinar a les
qüestions ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Utilitza bases de dades ambientals
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza bases de dades ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Valora l'efecte de l'activitat humana sobre els ecosistemes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquireix els coneixements bàsics de la teoria econòmica del benerstar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Diferencia i compara els principals instruments econòmics per a corregir impactes ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a
la justícia ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Identifica les principals tècniques utilitzades en la regulació convencional en matèria ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Identifica els mecanismes d'aplicació del dret internacional del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675117/SEMINARIS
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675117/SEMINARIS
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Analitza i avalua el tractament normatiu dels residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675117/SEMINARIS
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Compara diferents cultures jurídiques i analitza la seva mútua influència

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675117/SEMINARIS
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Valora els elements essencials del dret ambiental com a espai de trobada de diferents cultures
jurídiques

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675117/SEMINARIS
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de
metabolisme social

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675117/SEMINARIS
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675117/SEMINARIS
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Domina els fonaments per a la realització de la investigació en el camp del Dret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Aprèn a raonar i a preguntar a un nivell superior en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675117/SEMINARIS
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Analitza la incidència d'altres àrees jurídiques i no jurídiques de coneixement en la
interpretació dels delictes ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675117/SEMINARIS
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675117/SEMINARIS
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA21 Integra la teoria i la pràctica professional
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675117/SEMINARIS
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA22Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Gestiona i intervé en conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA23Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675117/SEMINARIS
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA24Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA25 Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675117/SEMINARIS
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tota una sèrie de
competències específiques, transversals i nuclears

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA26Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675117/SEMINARIS
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA27Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA28Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA29Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675117/SEMINARIS
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA30Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA31Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675117/SEMINARIS
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA32Aprèn els conceptes bàsics de gestió
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675117/SEMINARIS
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Aprèn els conceptes bàsics de gestió

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA33Identifica el concepte de RSC
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675117/SEMINARIS
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Identifica el concepte de RSC

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA34Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675117/SEMINARIS
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Analitza les implicacions empresarials de la gestió de l'RSC

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA35Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Determina l'articulació dels diferents tipus de responsabilitats en matèria ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE3Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la
redacció i la interpretació de textos jurídics.
RA1Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es
produeixen

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli
axiològic fonamental de la societat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Interpreta els textos jurídics de la política ambiental de la UE des d'una perspectiva
interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Entèn la interpretació jurisprudencial del TJUE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Analitza el paper del TJUE en l'evolució de la protecció i compliment del dret ambiental de la
Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675117/SEMINARIS
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de
caràcter general en matèria de protecció del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675117/SEMINARIS
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental,
autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675117/SEMINARIS
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Utilitza fonts d'informació pròpies del dret ambiental en llengües diferents de la de l'estudiant

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675117/SEMINARIS
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Entèn les relacions entre política energètica i models de regulació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675117/SEMINARIS
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix, analitza i interpreta la normativa aplicable a les activitats energètiques

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675117/SEMINARIS
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Identifica els mecanimes i explica els principis que regeixen els mercats energètics

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675117/SEMINARIS
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Domina i aplica les indicacions formals de presentació de resultats d'investigació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Utilitza fonts de documentació jurídica en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675117/SEMINARIS
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Identifica els problemes jurídics i dissenya estratègies de defensa dels interessos de part en el
marc d'un procés penal

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675117/SEMINARIS
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Valora els conceptes generals vinculats a la biodiversitat i la sostenibilitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675117/SEMINARIS
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Identifica el patrimoni natural com a herència a conservar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675117/SEMINARIS
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa a espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA21Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675117/SEMINARIS
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Comunica d'una manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA22Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675117/SEMINARIS
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Contrasta la normativa vigent en matèria d'aigües continentals, litoral, ports i medi marí amb la
seva interpretació doctrinal i jurisprudencial

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA23 Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675117/SEMINARIS
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Aprofundeix aspectes complementaris als cursats en altres assignatures del màster

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA24Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA25Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA26 Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675117/SEMINARIS
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a desenvolupar la investigació o el treball de
camp

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA27Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675117/SEMINARIS
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA28 Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675117/SEMINARIS
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA29Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA30Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA31Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675117/SEMINARIS
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Descriu la normativa internacional, europea, espanyola i catalana en matèria de residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA32 Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675117/SEMINARIS
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Aprofundeix en el règim jurídic dels residus i de la seva gestió

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA33Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675117/SEMINARIS
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA34 Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675117/SEMINARIS
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA35Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675117/SEMINARIS
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Valora la importància i les tècniques de gestió de l'RSC en l'empresa

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA36Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675117/SEMINARIS
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Descriu les certificacions principals existenes en l'àrea d'RSC

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA37Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675117/SEMINARIS
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i
l'ús del sòl i la disciplina urbanística

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE4Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en
el seu desenvolupament.
RA1Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials
que conflueixen

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza l'origen i l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva històrica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reconeix la naturalesa jurídica de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Descriu l'origen, l'evolució i els continguts actuals de la política ambiental de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Analitza els principis bàsics sobre els reptes ambientals de la Unió Europea

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675117/SEMINARIS
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Delimita els objectius i finalitats de la UE diferenciat-los dels estats membres

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675117/SEMINARIS
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Valora el Dret com a producte cultural i adquirir una perspectiva crítica en relació amb la idea
hegemònica de Dret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675117/SEMINARIS
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675117/SEMINARIS
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Analitza els instruments per a l'ordenació i la gestió dels recursos naturals des de la vessant
pública i privada

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675117/SEMINARIS
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica els elements que reben protecció singular, tant pel que fa als espais naturals, com en
l'àmbit de la fauna, flora i boscos

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aprèn de forma interdisciplinar en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Integra la teoria i la pràctica professional
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675117/SEMINARIS
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE5Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
RA1Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els
últims desenvolupaments constitucionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comunica coneixements d'un nivell avançat de manera eficient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Domina la protecció penal del medi ambient
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Domina la protecció penal del medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Demostra tenir consciència de la incidència de la bona argumentació jurídica en la defensa de
drets en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Integra la teoria i la pràctica professional
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Integra la teoria i la pràctica professional

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Redacta textos jurídics normatius en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675117/SEMINARIS
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Demostra responsabilitat davant d'un encàrrec professional i motivació per la qualitat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675117/SEMINARIS
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Comunica de manera efectiva els resultats d'una investigació de l'àmbit del dret ambiental tant
oralment com de forma escrita

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675117/SEMINARIS
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Detecta els problemes d'aplicació de la normativa vigent en matèria d'aigües continentals,
litoral, ports i medi marí

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675117/SEMINARIS
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Valora les principals problemàtiques plantejades per l'actual normativa reguladora de les aigües
continentals, del litoral, dels ports i del medi marí i contribueix a aportar possibles solucions

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Debat aspectes de l'actualitat del dret ambiental (legal o jurisprudencial) o de les estratègies de
litigació ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Defineix l'objecte d'estudi en un àmbit específic del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675117/SEMINARIS
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Exposa per escrit i oralment, de manera coherent i raonada, el resultat d'una investigació teòrica
o d'un treball de camp

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15 Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675117/SEMINARIS
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Aplica les tècniques apreses en l'àmbit del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675117/SEMINARIS
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqúentment utilitzats pels professionals de l'àmbit
del dret ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19
    RA19 -

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 -

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 -

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 -

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 -

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 -

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 -

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 -

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 -

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 -

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 -

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA19 -

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 -

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA19 -

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA19 -

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA19 -

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA19 -

15675117/SEMINARIS
    RA19 -

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA19 -

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 -

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 -

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE6Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels
informes d'experts en disciplines mediambientals.
RA1Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Descriu els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza el funcionament dels diferents sistemes que conformen el medi ambient, tenint en compte
l'elevat grau d'interrelació entre tots ells

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Valora els efectes dels contaminants sobre els éssers vius i els ecosistemes

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Defensa l'ús d'instruments de correcció d'externalitats

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Assessora en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675117/SEMINARIS
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Analitza el funcionament dels règims ambientals internacionals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA8Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675117/SEMINARIS
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica els principis del dret i la normativa jurídica ambiental de la UE als supòsits de fet

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA9Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675117/SEMINARIS
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Descriu els actors en l'aplicació del dret de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA10Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675117/SEMINARIS
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix els òrgans judicials que garanteixen el compliment del dret de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA11Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675117/SEMINARIS
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Analitza de forma crítica l'ordenament jurídic de la UE i la política ambiental de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA12Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675117/SEMINARIS
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories
ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA13Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675117/SEMINARIS
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental
(acords ambientals, permisos negociats...)

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA14Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675117/SEMINARIS
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat
pràctica

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA15Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675117/SEMINARIS
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la
intervenció administrativa sobre el medi ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA16Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675117/SEMINARIS
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA17Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675117/SEMINARIS
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Estudia les principals tecnologies existents per a minimitzar i tractar els residus en funció de la
seva naturalesa (perillosos i no perillosos)

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA18Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675117/SEMINARIS
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Analitza i compara les tecnologies de valorització i de disposició del refús

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA19Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675117/SEMINARIS
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix les tecnologies bàsiques per a mitigar impactes ambientals severs a l'atmosfera i vessaments
residuals. Millors tècniques disponibles (Best Available Technologies) de la UE

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA20Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675117/SEMINARIS
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Analitza les possibilitats d'aprofitament energètic, com també els avantatges i inconvenients de
cada tecnologia

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA21Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675117/SEMINARIS
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Desenvolupa l'anàlisi d'una tecnologia, valorant el seu impacte econòmic i social (efecte nimby)

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA22Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675117/SEMINARIS
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Identifica i avalua els problemes relacionats amb les polítiques públiques i el règim de
l'energia, sostenibilitat i canvi climàtic

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA23Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675117/SEMINARIS
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Analitza i avalua l'adequació de les normes als diferents àmbits de la contaminació

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA24Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675117/SEMINARIS
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Analitza la doctrina i la jurisprudència rellevant en matèria de contaminació i de residus

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA25 Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675117/SEMINARIS
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Sap manejar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina al cas concret

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA26Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675117/SEMINARIS
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria
urbanística

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA27Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675117/SEMINARIS
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi
ambient

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CE7Assessorar en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb
implicacions ambientals.
RA1Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675117/SEMINARIS
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Reconeix el nivell eficient d'emissions d'un determinat problema ambiental en base al cost-benefici

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA2Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675117/SEMINARIS
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Tradueix en unitats econòmiques danys i beneficis d'un canvi en la qualitat o quantitat d'un bé de
no mercat

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA3Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Estima en termes econòmics els impactes sobre la població d'un impacte ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA4Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Valora les fonts bàsiques de la tributació ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA5Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675117/SEMINARIS
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Identifica i analitza diferents tributs ambientals i incentius fiscals

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA6Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675108/DRET AMBIENTAL COMPARAT
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675109/PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675110/DRET PENAL AMBIENTAL
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675111/CLIMA I ENERGIA: JUSTÍCIA I SOSTENIBILITAT
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675112/METODOLOGIA I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ JURÍDICA
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675113/DRET D'AIGÜES I MEDI MARÍ
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675114/PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675115/EMPRESA I MEDI AMBIENT
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675116/RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675117/SEMINARIS
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675118/CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Reconeix els diferents àmbits de la planificació fiscal ambiental

15675201/ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
 RA7Dóna resposta als problemes tributaris ambientals
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675101/FONAMENTS DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675102/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675103/DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675104/FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675105/DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675106/DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals

15675107/INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
    RA7 - Dóna resposta als problemes tributaris ambientals