2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Doble titulació de grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  DRET-CE1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
  DRET-CE2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
  DRET-CE3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
  DRET-CE4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
  DRET-CE5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
  DRET-CE6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
  DRET-CE7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
  DRET-CE8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
  DRET-CE9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
  DRET-CE10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
  DRET-CE11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
  RLO-CE1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l’ocupació
  RLO-CE2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
  RLO-CE3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
  RLO-CE4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
  RLO-CE5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
  RLO-CE6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
  RLO-CE7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
  RLO-CE8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
  RLO-CE9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
  RLO-CE10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
  RLO-CE11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
  RLO-CE12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
  RLO-CE13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
  RLO-CE14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears