2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Comprensió de la incidència dels mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i de la incidència del dret en el seu desenvolupament
  AC2 Ordenació i sistematització de les fonts del dret ambiental
  AC3 Adquisició de consciència del caràcter interdisciplinar dels problemes que es plantegen en dret ambiental
  AC4 Capacitat de tractament de les fonts i presa de consciència de la seva vinculació amb aspectes extrajurídics
  AC5 Desenvolupament del llenguatge d'especialitat i aplicació d'aquest a les diverses modalitats del discurs
  AC6 Capacitat de creació normativa i creació de textos jurídics
  AC7 Capacitat d'interpretació i utilització dels texts jurídics
  AC8 Argumentació jurídica a un nivell superior. Capacitat d'obtenir informació jurídica rellevant en tots els suports
  AC9 Capacitat d'obtenir informació jurídica rellevant en tots els suports
  AC10 Coneixements bàsics de les disciplines no jurídiques vinculades a la protecció del medi ambient
  AC11 Capacitat d'utilitzar els coneixements específics en contexts pluridisciplinars i cooperatius
  AC12 Capacitat d'aplicació dels coneixements en la gestió ambiental
  Professionalitzador
  AP1 Capacitat d'intervenció i gestió de conflictes d'interessos en l'àmbit del dret ambiental
  Recerca
  AR1 Capacitat de construcció teòrica i recerca científica en la disciplina
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC4 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC5 Assumir l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC6 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC7 Compromís amb l'entorn social
  BC8 Lideratge
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips
  BC10 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC11 Planificació i organització
  BC12 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient
  Professionalitzador
  BP1 Capacitat per dissenyar, desenvolupar i exposar una recerca original
  Recerca
  BR1 Capacitat demostrada per, de forma independent, dissenyar, dirigir i realitzar informes sobre projectes de recerca
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)