2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l´Empresa i la Contractació (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Ús adequat del Dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  AC2 Coneixement i anàlisi del dret empresarial i dels contractes des d’una visió interdisciplinar dels problemes jurídics
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis
  AC4 Resoldre problemes jurídics a l’àmbit empresarial i de la contractació
  AC5 Domini de les tècniques adequades per a desenvolupar l’assessorament jurídic integral d'empreses i en els contractes
  AC6 Negociació i consideració dels recursos humans dins de l’àmbit empresarial i de la contractació
  AC7 Domini rellevant dels hàbits jurídico-empresarials propis del nostre entorn jurídico-econòmico-social
  AC8 Domini de les noves tecnologies dins de l’àmbit empresarial i de la contractació
  AC9 Actuar com a assessor jurídic d'empreses a nivell nacional, europeu i internacional
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament, amb responsabilitat, interés i iniciativa
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC4 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC5 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC6 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC7 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement, la seva utilitat i el seu impacte a la societat/comunitat
  BC8 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC9 Lideratge i gestió d'equips de treball
  BC10 Treballar en equip
  BC11 Planificació i organització de projectes a mig i llarg termini
  BC12 Flexibilitat: preparació per al canvi i nous reptes
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)