2006_07
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

1er Cicle
Ciències Empresarials (2002)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1er i 2on Cicle
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Economia (2001)Organització

El govern de la Facultat depèn del Deganat i de la Junta de Facultat.

DEGANAT

Degà: Miquel Àngel Bové Sans

Vicedegana: Noemí Rabassa Figueras

Secretari: Jesús Angla Jiménez

Responsable d’ensenyament de Ciències Empresarials: Coia Domingo Vernis

Responsable d'ensenyament de Ciències Empresarials (Campus Terres de l'Ebre): Xavier Lamote de Grignon Costa

Responsable d’ensenyament d’Economia: Mònica Martín Bofarull

Responsable d’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses: Dolors Setó Pamies

Correspon al degà representar el centre, dirigir i coordinar les seves funcions i activitats; dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària  i mantenir-ne informada periòdicament la junta de centre; convocar i presidir la junta de centre, executar i fer complir els seus acords; proposar el nomenament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre; exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al centre i totes les altres funcions que li atribueien els Estatuts de la URV i aquelles altres relatives al centre que ni els Estatuts ni el reglament de centre no atribueixen a la junta de centre.

La vicedegana exerceix les funcions que el degà li encomani, i en cas d’absència, impediment o vacant d’aquest, assumeix les seves funcions.

El secretari s’encarrega de la redacció i custodia de les actes de la junta de centre, de l’expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

Les responsables d’ensenyament, sota la direcció del degà, s’encarreguen de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents.

 

JUNTA DE FACULTAT

És l’òrgan col.legiat de govern dels centres. Està formada per l’equip deganal, directors de Departament i una representació del professorat, personal d’administració i serveis i estudiants.

Actualment formen part d’aquesta Junta: Amado Alarcón Alarcón, Jesús José Angla Jiménez, Josep M. Arauzo Carod, M. Glòria Barberà Mariné, Miquel Àngel Bové Sans, Misericòrdia Carles Lavila, Ariadna Casals Garcia, Rosalia Cascón Pereira, M. Lluïsa Corberó Chic, Joan Jesús de Diego Martín, Misericòrdia Domingo Vernis, Christian Durán Weitkamp, Jordi Espasa Arana, Aurelio Fernández Bariviera, Albert Fonts Ribas, M. Del Carmen Iturrioz Llop, Consuelo J. Ridruejo Morenas de T., Ferran Mañé Vernet, Mònica Martín Bofarull, Joan J. Mestre Príncep, Josep Miró  Aragonés, Joan Mogas Amorós, M. Jesús Muiños Villaverde, M. del Cielo Ortiñà Buil, Alejandro Pérez de la Torre, Noemí Rabassa Figueras, Antonio Rodríguez Ramos, Susanna Sardà Garcia, Pere Segarra Roca, Dolors Setó Pamies, M. Àngels Travé Bautista, Mireia Valverde Aparicio.