2009_10
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Grau d'Economia (2009)
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)

Màster Oficial
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
Organització Industrial (2006)

1er Cicle
Ciències Empresarials (2002)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1er i 2on Cicle
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
Economia (2001)Organització

El govern de la Facultat depèn del Deganat i de la Junta de Facultat.

DEGANAT

Degana: M. Glòria Barberà Mariné

Vicedegà: Ramon Burrut Ribes

Secretari: Albert Fonts Ribas

Responsable d’ensenyament d’Administració i Direcció d’Empreses: Rosalia Cascon Pereira

Responsable d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre): Albert Fonts Ribas

Responsable d’ensenyament de Ciències Empresarials: M. Teresa Sorrosal Forradellas

Responsable d’ensenyament d’Economia: Bernd Theilen

Correspon a la degana representar el centre, dirigir i coordinar les seves funcions i activitats; dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària i mantenir-ne informada periòdicament la junta de centre; convocar i presidir la junta de centre, executar i fer complir els seus acords; proposar el nomenament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre; exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al centre i totes les altres funcions que li atribueien els Estatuts de la URV i aquelles altres relatives al centre que ni els Estatuts ni el reglament de centre no atribueixen a la junta de centre.

El vicedegà exerceix les funcions que la degana li encomani, i en cas d’absència, impediment o vacant d’aquesta, assumeix les seves funcions.

El secretari s’encarrega de la redacció i custodia de les actes de la junta de centre, de l’expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

Els responsables d’ensenyament, sota la direcció de la degana, s’encarreguen de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d’aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents.

JUNTA DE FACULTAT

És l’òrgan col.legiat de govern dels centres. Està formada per l’equip deganal, directors de Departament i una representació del professorat, personal d’administració i serveis i estudiants.

Actualment formen part d’aquesta Junta: M. Glòria Barberà Mariné, Ramon Burrut Ribes, Rosalia Cascón Pereira, Albert Fonts Ribas, Teresa Sorrosal Forradellas, Bernd Theilen, Ferran Mañé Vernet, Victòria Sánchez Rebull, Jesús J. Angla Jiménez, Xavier Càmara Turull, Jordi Espasa Arana, Aurelio Fernández Bariviera, M. José Garbajosa Cabello, M. Carmen Molina Cobos, Susanna Sardà García, Pere Segarra Roca, Antonio Terceño Gómez, M. Ángeles Travé Bautista, Antoni Vidal Suñé, Josep M. Arauzo Carod, Miquel Àngel Bové Sans, Misericòrdia Carles Lavila, Teresa Corbella Domènech, Misericòrdia Domingo Vernis, Martí Oliva Furés, F. Xavier Ponce Alifonso, Agustí Segarra Blasco, Fernando Campa Planas, M. del Mar Pàmies Pallisé, Andrés Pazzi, Ariadna Casals Garcia, Joan Jesús de Diego Martín, M. del Cielo Ortiñá Buil, Miquel Romero Trabalón, Ramon Todrà Fort, Noelia Valdivieso Reche, Ricard Aragonès Piqué, Víctor Huguet Guillén, Consuelo Riesco Martínez, Núria Cartañá Auqué, Karen Lizbeth Cuevas Rodríguez, Estefanía García Sánchez, Marina Luque Martínez, Patricia Sánchez Paisano, Guillermo García de Castro