2006_07
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 

Programes de mobilitat d'estudiants

Des del primer moment, un dels objectius de la Facultat ha estat potenciar els intercanvis internacionals d'alumnes, i fomentar programes d'estudis comuns amb altres universitats d'Europa i arreu del món.

Estem convençuts que és molt profitós que els alumnes, a més de cursar part dels seus estudis a l'estranger i en una altra llengua, puguin conèixer altres realitats culturals i  estudiants d'altres països que, sens dubte, tenen un marc d'actuació distinta i inquietuds també diferents.

Aquests són els motius, a grans trets, que han fet que la Facultat es decidís a signar acords bilaterals amb altres universitats europees que, dins el marc del Programa Sòcrates-Erasmus, tenen com a objectiu principal atorgar beques per tal d'afavorir la mobilitat d'estudiants. D'altra banda, la FCEE ha signat també altres convenis amb centres acadèmics d'Estats Units d'Amèrica i de Sudamèrica.  Finalment hem de fer un reconeixement del suport econòmic que, any rera any, concedeix la Fundació Privada Reddis a l'alumnat que participa en els programes de mobilitat de la facultat.

La possibilitat de cursar estudis en una universitat estrangera està afavorida per la política de convalidacions: per regla general, la universitat d'origen reconeix el període d'estudis cursats en la universitat receptora.

Hi ha unes característiques que cal  que els estudiants coneguin:

-          L'estudiant segueix sent, a tots els efectes, alumne de la URV. No ha de pagar matrícula en el centre d'acollida (però si al centre d'origen, la URV) d'aquesta manera l'estudiant continua pertanyent a la universitat d'origen mentre dura l'intercanvi.

-          El període d'estada pot variar entre un quadrimestre (5 mesos) i un curs acadèmic (9 mesos)

-          Els centres de destinació faciliten les reserves d'allotjament i duen a terme classes de l'idioma del país.         

Pel que fa al funcionament intern, podem dir que l’acord bilateral se signa entre dues universitats i poden ésser demanades una sèrie d’accions d’entre les quals destaca la de mobilitat dels estudiants. Un cop signat és enviat a Brussel·les (Comissió Europea) qui decideix quins dels acords presentats disposaran de la subvenció. La Universitat Rovira i Virgili no participa en el procés de decisió i cal que l’acord sigui ratificat per Brussel·les.

Les universitats implicades hauran de respectar-lo i, a més, els estudiants participants de l’acció mobilitat percebran la beca a la qual s’ha fet referència. La Facultat fa públiques cada any les dates de presentació de sol·licituds i convoca successives reunions informatives.

L’únic requisit per participar en un programa interuniversitari de cooperació és haver superat tots els crèdits troncals/obligatoris de primer curs, per bé que la Comissió Europea recomana la selecció dels estudiants dels últims cursos. La selecció es fa segons l'expedient acadèmic i també es considera el nivell d'idioma, així com la motivació de l'alumne/a interessat/da, que és entrevistat personalment.

Una vegada l’estudiant és admès al programa d’intercanvi, la Comissió Acadèmica de la Facultat dissenyarà el  seu  itinerari  curricular  (taula de  convalidacions) per a  l’estada a  l’estranger  segons les  assignatures

pendents de matricular. Tots els estudiants disposaran d'un professor encarregat, tant en la universitat d'acollida com en la d'origen, per tal d'afavorir que els alumnes tinguin un canal de comunicació personal i directa.

El procés de selecció (sessions informatives, lliurament dels impresos de sol·licitud, avaluació dels diferents expedients i selecció final) es realitza a finals del mes de novembre i durant el mes de desembre de l’any anterior a l’intercanvi. Així, durant els mesos de novembre i desembre de 2006 tindrà lloc la selecció dels estudiants qui vulguin participar en una mobilitat durant el curs següent, 2007-2008.

Pel que fa al curs 2007/2008 serà possible fer intercanvis amb les universitats següents :

UNIÓ EUROPEA – SÓCRATES

Universitat de Giessen (Alemanya): Estada quadrimestral – 3 places – www.uni-giessen.de

Universitat de Potsdam (Alemanya): – Estada anual – 2 places - www.uni-potsdam.de

University of Wuppertal (Alemanya): Estada anual – 2 places - www.uni-wuppertal.de

IMC – Fachoschule Krems (Àustria): Estada anual – 2 places - www.imc-krems.ac.at

Universitat de Paisley (Escòcia): Estada anual – 3 places - www.paisley.ac.uk

Institut de Formació Internacional de Rouen (França): Estada anual – 4 places - www.ifi-rouen.com

Universitat de Montpellier (França): Estada anual – 2 places - www.univ-montp1.fr

Universitat René Descartes - París 5 (França): Estada anual – 3 places -www.univ-paris5.fr

IFSAC - ESC – Pau (França): Estada anual – 2 places - www.esc-pau.fr

Université de Cergy-Pontoise (França): Estada anual – 2 places - www.u-cergy.fr/

Universitat d’Atenes (Grècia): Estada quadrimestral– 1 plaça - www.aueb.gr

Universitat de Limerick (Irlanda): Estada anual – 3 places - www.ul.ie

Universitat de Nàpols Federico II (Itàlia): Estada anual – 3 places - www.unina.it

Universitat de Modena (Itàlia): Estada anual – 3 places - www.casa.unimo.it

Universitat de Coimbra (Portugal): Estada anual – 2 places - www.uc.pt

Högskolan Dalarna (Suècia): Estada anual – 2 places - www.du.se

D’altra banda, i a partir de signatura d’acords bilaterals entre les diferents universitats, durant el proper curs acadèmic 2007/2008 hi ha la possibilitat de realitzar un intercanvi en universitats del continent americà. Concretament a la Weber State University (a l'estat de Utah, Estats Units), a la universitat Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (a Morelia, Mèxic) i a la Universitat de Ciències Empresarials i Socials de Buenos Aires (Argentina). Aquests intercanvis tenen un funcionament molt similar al programa Socrates-Erasmus encara sense l'ajut Sócrates-Erasmus.

ALTRES ACORDS BILATERALS DE MOBILITAT

Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Mèxic): Estada anual – 2 places - www.ccu.umich.mx

UCES, Buenos Aires (Argentina): Estada anual – 2 places - www.uces.edu.ar

Universitat Estatal de Weber (Estats Units): Estada anual – 2 places - www.weber.edu

Finalment, durant el curs 2007-2008, es continuarà participant en el programa SICUE-SÉNECA, aprovat pel Ministeri d’Educació i Cultura, i que pretén fomentar l’intercanvi d’estudiants entre universitats espanyoles i, amb un funcionament molt similar al programa Socrates-Erasmus, proporciona beques als estudiants seleccionats que ho sol·licitin i que compleixin una sèrie de requisits fixats anualment.

ESTAT ESPANYOL - SÉNECA – DRAC

Universitat Autónoma de Madrid: Estada anual – 1 plaça ADE - www.uam.es

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid: Estada anual – 3 places ADE/ECO/CE www.urjc.es

Universitat de Girona: Estada anual - 1 plaça ADE/ECO/CE - www.udg.es

Universitat Jaume I de Castelló: Estada anual - 1 plaça ADE/CE - www.uji.es

Universitat de Lleó: Estada anual - 2 places ADE/CE - www.unileon.es

Universitat de Santiago de Compostela: Estada anual - 1 plaça ADE/ECO www.usc.es

Universitat de Sevilla: Estada anual 2 places ADE - www.us.es

Universitat de València: Estada anual 1 plaça ADE/ECO - www.uv.es