2008_09
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 

Secretaria

Secretaria

És la unitat de gestió que circumscriu el seu àmbit d’actuació bàsicament a aquells tràmits administratius que afecten els expedients dels alumnes de la Facultat. Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat, i dóna suport als òrgans de govern del centre en els temes de la seva competència.

Personal: Eduard Pié i Barberà (cap de secretaria) / Gerard Sellés Valls / Miquel Romero Trabalón / Montserrat Vidal Serra

Telèfon: 977.75.98.03 / Fax: 977.75.98.10 / Adreça electrònica: capsfcee@fcee.urv.es

Horari d’atenció: Matí: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h / Tarda: dilluns, dimarts i dimecres, de 16 h a 18 h

Juliol (només matí): de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h / Agost: dies 1, 25, 26, 27, 28 i 29, de 10 h a 13 h

MATRÍCULA DE 1R I 2N CICLE

Els alumnes us matriculeu sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i respectar les condicions de la Normativa Acadèmica i de Matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat:

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#docencia.

A la web de la URV podreu trobar, a més de la Normativa Acadèmica i de Matrícula, altres temes que també us poden fer falta durant la vostra estada a la Universitat.

Els alumnes de nou accés heu de formalitzar la matrícula del procediment d'Automatrícula a l'Aula LI22 de la Facultat on rebreu el suport administratiu de la Secretaria. La Universitat ha preparat enllaços i guies procediment que podeu consultar a la web de la URV: http://www.urv.cat

El calendari concret del dia i hora en què us correspon matricular es publicarà a la web de la Facultat http://www.fcee.urv.cat i al tauler d'avisos de la Secretaria.

Amb la finalitat de facilitar l'elecció de grup de matrícula d'assignatures optatives i de crèdits lliures en cada franja, la matrícula s'inicia per la lletra inicial alfabètica resultant del sorteig establert per la Generalitat de Catalunya. Aquest curs s'iniciarà per la lletra E.

La Normativa de Permanència estableix en 60 el nombre de crèdits mínims en què s'ha de matriculat un/a alumne/a que es matricula per primera vegada en un primer cicle.

S'estableixen en 30 el nombre de crèdits mínims a matricular-se:

En tot cas, els alumnes, d'acord amb la normativa de permanència dels ensenyaments de 1r i 2n cicle, heu de matricular necessàriament un mínim de 30 crèdits o els que us manquen per finalitzar els estudis. Per tant, amb independència que algun d'aquests crèdits pugueu substituir-los més tard per reconeixement de crèdits, en el moment de la matrícula us heu d'ajustar al que estableix la normativa.

CALENDARI DE MATRÍCULA 1r i 2n cicle

ALUMNES DE NOU ACCÉS

ALUMNES TOT APROVAT A LES PRIMERES CONVOCATÒRIES

(del 1r i 2n quadrimestre)

ALUMNES QUE HEU GAUDIT D'UNA SEGONA CONCOCATÒRIA

(del 1r i 2n quadrimestre)

MATRÍCULA ALUMNES DE NOU ACCÉS A SEGONS CICLES

FASE D'ADMISSIÓ D'ALUMNES

Els terminis de preinscripció del setembre i febrer estaran supeditats a l'oferta de places vacants resultants de la preinscripció del juny

Distribució de franges horàries de matrícula:

(consulteu l'apartat Automatrícula web www.urv.cat)

8 h a 11.30 h

12 h a 15.30 h

Distribució de grups de matí 1M i 2M (afecta només a Ciències Empresarials i ADE)

Si opteu per matricular-vos de grup de matí en assignatures troncals/obligatòries d'aquests dos ensenyaments, caldrà que seguiu la distribució de grup en funció del vostre 1r cognom:

Cognom A - L (grup M1) / Cognoms M - Z (grup 2M) *

* No caldrà en aquelles assignatures troncals /obligatòries amb grup compartit entre ensenyaments

MATRÍCULA DE MÀSTERS OFICIALS

Els alumnes us matriculeu sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i respectar les condicions de la Normativa Acadèmica i de Matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat:

http://www.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#docencia

Els procediments concrets que heu de seguir com a estudiants per a cada tràmit estan difosos a la web de la URV http://www.urv.cat - Intranet (perfil alumne) - tràmits administratius i models de sol·licitud. 

CALENDARI DE MATRÍCULA DE MÀSTERS OFICIALS

ALUMNES DE NOU INGRÉS

FASE D'ADMISSIÓ D'ALUMNES

ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS

OBSERVACIONS:

TERMINI D'AJUSTAMENTS DE MATRÍCULA

El termini d'ajustament de la vostra matrícula, sense que se us apliqui el cost de la taxa de modificacions i ampliacions, serà com a màxim fins a 5 dies naturals després d'haver realitzat la matrícula, i es pot fer directament per automatrícula a partir de les 16 h. L’ajustament no s’aplicarà en els casos de matrícula fora de termini i de reprendre estudis (període extraordinari).

MODALITATS DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

L'import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient acadèmic) haurà de ser abonat preferentment a través de pagament domiciliat. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà que indiqueu les dades bancàries on es farà el càrrec del/s rebut/s generat/s. En el cas que no us convingui aquesta modalitat de matrícula, adreceu-vos a la Secretaria del centre, la qual us emetrà el rebut de pagament en efectiu.

Podeu triar en el moment de formalitzar la matrícula entre les formes de pagament següents:

  1. Pagament únic: pagament íntegre d'un sol cop l'import de la matrícula. Aquest import es carregarà al compte corresponent de l'alumne/a a partir del 6è dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
  2. Pagament fraccionat: podeu fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer es carregarà al compte corresponent de l'alumne/a a partir del 6è dia natural d'haver formalitzat la matrícula. El segon a partir del dia 1 de desembre. Es podrà aplicar el pagament fraccionat sempre que l'import total a pagar dels crèdits matriculats sigui superior a 150,25 €.
  3. Finançament fraccionat (mensualitats de la matrícula): podeu optar per aquesta forma de pagament, en mensualitats, a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) que posa en marxa uns Préstecs i Ajuts als estudiants universitaris. L'adreça de la web on us podeu connectar per obtenir més informació és: http://agaur.gencat.net/index.htm
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS ALUMNES QUE ES MATRICULEN PER INTERNET

Els qui us matriculareu per internet, fora de les instal·lacions de la URV, en principi no heu de lliurar cap documentació. Únicament és necessari presentar la documentació justificativa corresponent si us trobeu en alguna de les situacions següents:

  1. Si us matriculeu en una classe de matrícula que té reducció (família nombrosa, personal URV, etc). No obstant això, si en els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència per curs corresponent, en la mesura que sigui possible la informació ja constarà, automàticament, prèviament a la data en què us matriculeu
  2. Si presenteu sol·licitud de beca. La documentació es podrà presentar abans del dia assignat per a la matrícula i, en el cas que no ho feu, fins a 10 dies naturals després d'haver-la realitzat. Transcorregut aquest termini, es procedirà d'ofici a la regularització de la matrícula, amb els efectes que corresponguin.
RESGUARD DE LA MATRÍCULA A RETORNAR A  LA SECRETARIA

Una vegada formalitzada la matrícula per internet, cal presentar a la Consergeria (juliol) o a la Secretaria (a partir de setembre) un resguard imprès de matrícula degudament signat per incorporar-lo al vostre expedient, moment en qual us lliurarem l’agenda i la carpeta de la universitat.

BEQUES

Els alumnes que presenteu la sol·licitud/credencial de beca haureu de:

  1. Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca.
  2. Matricular el nombre mínim de crèdits i reunir els requisits acadèmics que marqui la convocatòria respecte al curs anterior.
  3. Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
  4. Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents. Si no ho fa, en el cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis corresponents.

En el cas que no hàgiu presentat la beca abans o en el moment de la matriculació, tindreu temps de fer-ho fins al 31 d’octubre al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants de Tarragona (avinguda dels Països Catalans, 5-7 43007 Tarragona).

Un cop concedides o denegades les beques, el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant/a, d’acord amb la normativa vigent. Independentment que l’estudiant/a sol·liciti revisió de la resolució, caldrà que faci efectiu l’import de la matrícula.

CONCEPTE D'ALUMNES QUE FINALITZEN ESTUDIS

Correspon als alumnes a qui us manqui per acabar la carrera igual o menys de:

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE 1R I 2N CICLE

Qualsevol alumne/a que preveieu finalitzar aquest curs i us falti com a màxim el nombre de crèdits del paràgraf anterior, podeu sol·licitar ampliar la matrícula en concepte de convocatòria addicional, tot i que la vostra matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents. Suposa obtenir una 3ª convocatòria de les assignatures escollides.

El requisit d'estar en disposició de finalitzar estudis aquest curs s'ha de complir en el moment d'efectuar la sol·licitud.

Els terminis de sol·licituds són els següents :

El preu del crèdit a abonar per cada assignatura matriculada com a convocatòria addicional és el mateix com si us matriculéssiu d’una assignatura. A aquesta nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que hagi estat matriculada en cursos anteriors.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

La URV posa a la vostra disposició a la pàgina www.urv.cat INTRANET (Perfil alumne) – Tràmits administratius informació sobre els tràmits i models de sol·licituds dels processos més habituals d’interès per als alumnes.