2012_13
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 

Titulaciones

Grado
Grado de Administración y Dirección de Empresas (2009)
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
Grado de Economía (2009)
Grado de Finanzas y Contabilidad

Master Oficial
Dirección de Empresas (2012)
Dirección Estratégica de la Empresa (2007)
Dirección Estratégica de la Empresa (2010)
Economía (2012)

1º Ciclo
Ciencias Empresariales (2002)
Ciencies Empresariales (2002) (Campus Terres de l'Ebre)

1º y 2º Ciclo
Administración y Dirección de Empresas (2002)
Economía (2001)Secretaría

SECRETARIA DE CENTRE

És la unitat de gestió que circumscriu el seu àmbit d’actuació bàsicament a aquells tràmits administratius que afecten els expedients dels alumnes de la Facultat. Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat, i dóna suport als òrgans de govern del centre en els temes de la seva competència.

Personal: Eduard Pié i Barberà (cap de secretaria) / Maribel Romero Jiménez / Miquel Romero Trabalón / Montserrat Vidal Serra

Telèfon: 977.75.98.03 / Fax: 977.75.98.56 / Adreça electrònica: capsfee@urv.cat

Horari d’atenció:

Matí: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h / Tarda: dilluns, dimarts i dimecres, de 16 h a 18 h

Juliol: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h

Agost: dies 1, 2 i 3 d'agost, de 10.00 h a 13.00 h / dies 27, 28, 29, 30 i 31 d'agost, de 10 a 13 h

ASPECTES ACADÈMICS I ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Els alumnes us matriculeu sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i respectar les condicions de la Normativa Acadèmica i de Matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat:

http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#docencia

A la web de la URV podreu trobar, a més de la Normativa Acadèmica i de Matrícula, altres temes que també us poden fer falta durant la vostra estada a la Universitat.

MATRÍCULA DE TITULACIONS DE GRAU

Els alumnes de nou accés a grau heu de formalitzar la matrícula del procediment d'Automatrícula a l'Aula LI22 de la Facultat on rebreu el suport administratiu de la Secretaria. La Universitat ha preparat enllaços i guies procediment que podeu consultar a la web de la URV: http://www.urv.cat

El calendari concret del dia en què us correspon matricular es publicarà a la web de la Facultat http://www.fee.urv.cat i al tauler d'avisos de la Secretaria.

Els alumnes de 2n any de grau formalitzareu la matrícula a través del sistema d'automatrícula per internet. A partir de la web de la URV http:/www.urv.cat accedireu des de qualsevol ordinador sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Igualment, amb la finalitat que tingueu el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

La Normativa de Permanència a Grau i Màster estableix com a crèdits a matricular:

a) Estudiants a temps complet:

b) Estudiants a temps parcial: entre 20 i 40 ECTS per curs acadèmic, excepte que et quedin un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

DATES DE MATRÍCULA
ALUMNES DE NOU ACCÉS A GRAU
ALUMNES DE SEGON A QUART CURS
ALUMNES AMB TOT APROVAT A LES PRIMERES CONVOCATÒRIES (del 1r i 2n quadrimestre)
ALUMNES QUE HEU GAUDIT D'UNA SEGONA CONCOCATÒRIA (del 1r i 2n quadrimestre)

Horari de matrícula

Modificacions de matrícula

Les modificacions es podran fer fins als 5 dies immediatament posteriors al dia en què s'ha formalitzat la matrícula dins l'horari de 16.00 h a 23.59 h. Com a molt tard fins a l'1 d'agost o el 28 de setembre en funció de la data de matrícula.

MATRÍCULA DE DIPLOMATURA/LLICENCIATURES

ALUMNES AMB TOT APROVAT A LES PRIMERES CONVOCATÒRIES (del 1r i 2n quadrimestre)

ALUMNES QUE HEU GAUDIT D'UNA SEGONA CONVOCATÒRIA (del 1r i 2n quadrimestre)

MATRÍCULA DE MÀSTERS OFICIALS

ALUMNES DE NOU ACCÉS A MÀSTER
ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS
A partir del 13 al 27 de juliol i del 10 AL 28 de setembre de 2012
TERMINI D'AJUSTAMENTS DE MATRÍCULA

El termini d'ajustament de la vostra matrícula, sense que se us apliqui el cost de la taxa de modificacions i ampliacions, serà com a màxim fins a 5 dies naturals després d'haver realitzat la matrícula, i es pot fer directament per automatrícula a partir de les 16 h.

TERMINI DE MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

Transcorreguts 5 dies naturals després d'haver formalitzat la matrícula en els terminis ordinaris, els estudiants podeu sol·licitar a la Facultat les modificacions de matrícula següents:

La Facultat les podrà autoritzar fins al 15 de novembre, sempre que hi hagin places vacants. Aquestes modificacions suposaran l'aplicació de la taxa de modificació i ampliació.

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE GRAU

Aquest tràmit es refereix als estudiants que voleu cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la URV, o bé en centres d'una altra universitat.

Termini de sol·licituds: de l'1 de maig al 28 de setembre

El tràmit podeu consultar-lo a: www.urv.cat (Tràmits Administratius Grau).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER ALS ALUMNES QUE ES MATRICULEN PER INTERNET

Els qui us matriculareu per internet, fora de les instal·lacions de la URV, en principi no heu de lliurar cap documentació.

Únicament és necessari presentar la documentació justificativa corresponent si us matriculeu en una classe de matrícula que té reducció (família nombrosa, personal de la URV, etc.) No obstant això, si en els arxius de la URV consten els documents acreditatius de la resolució amb vigència per curs corresponent, en la mesura que sigui possible la informació ja constarà, automàticament, prèviament a la data en què us matriculeu.

RESGUARD DE LA MATRÍCULA A RETORNAR A  LA SECRETARIA

Una vegada formalitzada la matrícula per internet, cal presentar a la Consergeria un resguard imprès de matrícula degudament signat per incorporar-lo al vostre expedient, moment en qual us lliurarem l’agenda i la carpeta de la Universitat.

EFECTES ECONÒMICS PER ALS ESTUDIANTS SOL·LICITANTS DE BECA DE CARÀCTER GENERAL/MOBILITAT

Els estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari haureu de:

  1. Matricular-vos obligatòriament com a sol·licitants de beca.
  2. Matricular el nombre mínim de crèdits que estableixi la convocatòria.
  3. Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
  4. Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents. Si no ho fa, en el cas de denegació de la beca, no podrà gaudir dels beneficis corresponents.

En el cas que no hàgiu presentat la beca abans o en el moment de la matriculació, tindreu temps de fer-ho fins a la data que determini la convocatòria ministerial. Podeu informar-vos a la Unitat de Beques del Servei de Gestió Acadèmica (avinguda dels Països Catalans, 5-7 Tarragona), telèfon 977 558 614 o 977 257 862, beques@urv.cat.

Una vegada resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica procedirà a efectuar les regularitzacions econòmiques pertinents a cada estudiant, d’acord amb la normativa vigent.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'AVALUACIÓ

Únicament es podrà sol·licitar aquesta convocatòria per a aquelles assignatures pendents en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos (és a dir, 2n curs de la diplomatura en Ciències Empresarials i de les llicenciatures en Economia i Administració i Direcció d'Empreses).

El termini de sol·licitud finalitza el 28 de setembre de 2012.

Els alumnes que demaneu matricular-vos d'assignatures amb convocatòria extraordinària no podreu gaudir de la convocatòria addicional, d'aquestes assignatures, d'acord amb el que estableix la legislació estatal corresponent.

El tràmit podeu consultar-lo a: www.urv.cat (Tràmits Administratius - 1r i 2n cicle)

En el cas que durant el curs acadèmic en què l'estudiant gaudeixi de la convocatòria extraordinària no superi aquestes assignatures haurà adaptar-se al pla d'estudis renovat per poder finalitzar els estudis.

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE 1R I 2N CICLE

Qualsevol alumne/a que preveieu finalitzar aquest curs i us falti com a màxim el nombre de crèdits del paràgraf anterior, podeu sol·licitar ampliar la matrícula en concepte de convocatòria addicional, tot i que la vostra matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents. Suposa obtenir una 3ª convocatòria de les assignatures escollides.

El concepte d'alumne/a que finalitza estudis correspon a alumnes de diplomatura i llicenciatures a qui us manqui per acabar la carrera igual o menys de:

El requisit d'estar en disposició de finalitzar estudis aquest curs s'ha de complir en el moment d'efectuar la sol·licitud.

Els terminis de sol·licituds són els següents :

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes de modificació i ampliació. Com estudiant haureu d'abonar el 100% del preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que hagi estat matriculada en cursos anteriors.

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE GRAU

Aquest tràmit es refereix als estudiants que preveieu que finalitzareu estudis aquest curs. És a dir, els que us manquin per acabar la carrera 72 crèdits (estudiants a temps complet), 36 crèdits (estudiants a temps parcial).

Els estudiants que us trobeu en aquesta situació, tot i que la matrícula no afecti a la totalitat de les assignatures pendents, podeu demanar ampliar la matrícula i obtenir una 3a convocatòria de les assignatures que escolliu.

Els terminis de sol·licituds són els següents:

 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Els procediments concrets que han de seguir els estudiants per a cada tràmit es podrà trobar al Web de la URV http:www.urv.cat - Tràmits administratius