2016_17
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Double Degree in Business Admin. and Management and Finance Accountancy
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Bachelor's Degree in Finances and Accounting

Master's degree
Business Management (2012)
Business Management (2016)
Economics (2012)
Entrepreneurship and Innovation (2014)
International Markets (2016)Secretary

SECRETARIA DE CENTRE

És la unitat de gestió que circumscriu el seu àmbit d’actuació bàsicament a aquells tràmits administratius que afecten els expedients dels estudiants de la Facultat. Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat, i dóna suport als òrgans de govern del centre en els temes de la seva competència.

Telèfon: 977.75.98.03 / Fax: 977.75.98.56 / Adreça electrònica: secemp@urv.cat  

Horari d’atenció:

Matins: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres, de 16 h a 18 h

Del 27 de juny al 31 de juliol i de l'1 al 10 de setembre l'horari d'atenció serà només de matí.
A l'agost la secretaria romandrà tancada.
Per Nadal romandrà tancada del 24 de desembre al 8 de gener.
Per Setmana Santa la secretaria romandrà tancada del 10 al 17 d'abril. 

ASPECTES ACADÈMICS I ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Els estudiants us matriculeu sota la vostra responsabilitat i teniu l'obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmica de grau i màster, disponibles a la web de la Universitat:

http://www.urv.cat/universitat/normatives/activitat.html

Al mateix web podreu trobar altres temes que també us poden ser útils durant la vostra estada a la Universitat.

Els estudiants de nou accés a grau i doble grau heu de formalitzar presencialment la matrícula pel procediment d'automatrícula en una aula habilitada de la Facultat on rebreu el suport administratiu de la Secretaria. La Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment que podeu consultar a la web de la URV: http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/grau/index.html

Prèviament a la formalització de la matrícula, el dimarts 12 de juliol, a les 11 hores, a l'Aula Magna de la Facultat, es farà una sessió informativa de matrícula.      

PERMANÈNCIA 

Consideracions generals

Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què l'estudiant s'hagi de matricular i no hagi superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria de plans d'estudis.

En el nombre mínim de crèdits s'inclouen els crèdits reconeguts.

El centre pot considerar, a petició de l'estudiant, l'increment del nombre màxim fixat, tenint en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin. En el cas que l'estudiant vulgui superar els 72 crèdits, caldrà que presenti una sol·licitud exposant els motius al deganat del centre. El termini per fer-ho ha de coincidir amb el període de matrícula o amb els períodes d'ampliació.

Els estudiants a temps complet i a temps parcial s'han de matricular dels crèdits següents:

a) Estudiants a temps complet:

L'estudiant a temps complet ha de matricular-se de com a mínim 30 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi inclouen, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries (en estudis de grau), i assignatures obligatòries (en estudis de màster), de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries (en estudis de grau), i assignatures obligatòries (en estudis de màster), de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no hi ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

b) Estudiants a temps parcial: entre 20 i 46 ECTS per curs acadèmic, excepte que us quedin un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

L'estudiant a temps parcial ha de matricular-se de com a mínim 20 crèdits. Dins d'aquest còmput s'inclouen, si s'escau, les assignatures de formació bàsica i obligatòries (en estudis de grau), i assignatures obligatòries (en estudis de màster), de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 20 crèdits ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries (en estudis de grau), i assignatures obligatòries (en estudis de màster), de què s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no hi ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

Permanència de doble titulació

En el cas dels itineraris curriculars corresponents a dobles titulacions, l'estudiant pot superar el nombre de crèdits màxim de què s'ha de matricular per curs acadèmic.

En el cas d'estudiants que simultaniegin dos màsters, el mínim de crèdits de què es poden matricular s'estableix en 15 per al segon ensenyament.

DATES DE MATRÍCULA

MATRÍCULA D'ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A GRAU

MATRÍCULA D'ESTUDIANTS A PARTIR DEL SEGON ANY DE GRAU

Els estudiants a partir de 2n any de grau, heu de formalitzar la matrícula a través del sistema d'automatrícula per internet. Des del web de la URV accedireu per mitjà de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris.

  • Dies: 19, 20, 21, 22, 25 i 28 de juliol de 2016 (segons dia i franja assignada)
A cada estudiant se li assignarà un dia i franja determinada per automatricular-se, aplicant els criteris de distribució per mitjana d'expedient acadèmic.

Aquesta franja s'assignarà entre les 8.00 h i les 14.30 h.

Coneixereu la vostra franja a partir del dia 08/07/2016 a la intranet de la URV, a l'apartat Secretaria Virtual: "Consulta dia i hora de matrícula".

Si no us matriculeu en la franja assignada, ho podeu fer també cada dia a partir de les 16 hores de la data que teniu assignada i fins a les 23.59 hores del 28 de juliol. En aquest horari no hi ha atenció per part de les secretaries.

Aquest dia us heu de matricular els estudiants procedents de trasllat d'expedient, canvi d'estudis, canvi de campus, reprendre estudis i admissió per convalidació parcial d'estudis estrangers.
Per últim, els estudiants que encara no hàgiu formalitzat la matrícula al mes de juliol, ho podreu fer des del 7 fins al 22 de setembre, en qualsevol horari.

MATRÍCULA DE MÀSTERS OFICIALS

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS A MÀSTER

- del 11 al 28 de juliol de 2016
- del 7 al 22 de setembre de 2016
  • Admesos en 2a fase:
- del 7 al 22 de setembre de 2016
- del 3 al 17 d'octubre de 2016
  • Admesos en 3a fase:
- del 14 al 17 d'octubre de 2016

ESTUDIANTS DE CURSOS ANTERIORS DE MÀSTER

De l'11 al 28 de juliol i del 7 al 22 de setembre de 2016 en qualsevol horari.

AJUSTAMENT DE MATRÍCULA

El termini d'ajustament de la vostra matrícula, sense que se us apliqui el cost de la taxa de modificació i ampliació, serà com a màxim fins a 5 dies naturals després d'haver realitzat la matrícula, i es pot fer directament per automatrícula a partir de les 16.00 h i fins a les 23.59 h, fins a la finalització del període del mes de juliol (dia 28 de juliol de 2016).

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA (inclou taxa de modificació)

Transcorreguts 5 dies naturals després d'haver formalitzat la matrícula en els terminis ordinaris, els estudiants podeu sol·licitar a la Facultat les modificacions de matrícula següents:

Aquests canvis suposaran l'aplicació de la taxa de modificacions de matrícula

Trobaràs els requisits de cada tràmit, els terminis de sol·licitud i els criteris de resolució a http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/index.html

En el cas de canvi de grup, sempre que hi hagi places vacants, i en el cas de renúncia d'assignatures, el centre ho pot autoritzar fins al 30 de novembre de 2016.

En els tràmits d'ampliació i de substitució d'assignatures, quan la sol·licitud es presenti abans de l'1 d'octubre, la pot resoldre automàticament la secretaria del centre. Si es presenta a partir de l'1 d'octubre i fins al 30 de novemebre, per poder-la resoldre serà necessari tenir la conformitat del o la responsable d'ensenyament pels estudis de grau, o la del coordinador o la coordinadora pels estudis de màster.

A criteri del centre, del 5 al 15 de febrer de 2016, l'estudiant pot sol·licitar les modificacions de matrícula següents, mentre afectin assignatures del 2n quadrimestre:

Els imports econòmics que es puguin generar per les modificacions corresponents al període extraordinari de febrer han de ser abonats per rebut en efectiu, a través d'entitat bancària.

Nota important:

- Únicament es podrà ampliar i substituir l'assignatura de Pràctiques Externes i el Treball de Fi de Grau fins al 22 de setembre.

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE GRAU

Aquest tràmit es refereix als estudiants que voleu cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la URV, o bé en centres d'una altra universitat.

Termini de sol·licituds: del 2 de maig al 24 d'octubre de 2016.

Cal acreditar en el tràmit de sol·licitud la superació d'un mínim de 60 crèdits a l'ensenyament iniciat anteriorment.

Trobareu els requisits de cada tràmit, els terminis de sol·licitud i els criteris de resolució a: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/index.html

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ

Pel que fa a grau, aquest tràmit es refereix als estudiants que preveieu finalitzar estudis aquest curs i us manquen per acabar la carrera un màxim de 72 crèdits (estudiants a temps complet) o 36 crèdits (estudiants a temps parcial).

Els que us trobeu en aquesta situació, si no ho marqueu en el moment d'automatricular-vos, podeu sol·licitar ampliar la matrícula en concepte de convocatòria addicional, tot i que la vostra matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents. Suposa obtenir una 3a convocatòria de les assignatures escollides.

Quant a màster, podeu sol·licitar convocatòria addicional els estudiants que finalitzeu estudis aquest curs. El concepte d'estudiants que finalitzen estudis es refereix als que us manquen per acabar la carrera un nombre de crèdits igual o inferior a 9, sense que en aquest nombre hi computin els crèdits corresponents a les assignatures de Treball Fi de Màster i Pràctiques.

La convocatòria addicional no es pot aplicar a:

- Pràctiques Externes

- Treball de Fi de Grau

- Treball de Fi de Màster

Els terminis de sol·licitud són els següents:

- Des del dia que hàgiu formalitzat la matrícula fins al 30 de novembre de 2016.
- Per assignatures de 1r quadrimestre: del 5 al 15 de febrer de 2017.

Aquest tràmit comporta el pagament de taxes de modificació de matrícula, una vegada transcorreguts els 5 dies naturals després d'haver fet la matrícula i fins al 30 de novembre. A més, com estudiants haureu d'abonar el 100% del preu del crèdit que correspon a la matrícula que afecta la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que hagi estat matriculada en cursos anteriors.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS A LA URV

Els procediments concrets que heu de seguir els estudiants per a cada tràmit podeu consultar-los a "Tràmits administratius": http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/index.html

EFECTES ECONÒMICS PER ALS ESTUDIANTS DE GRAU SOL·LICITANTS DE BEQUES I AJUTS PER CURSAR ESTUDIS UNIVERSITARIS

Els estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari haureu de:

  1. Matricular-vos obligatòriament com a sol·licitants de beca.
  2. Matricular el nombre mínim de crèdits que estableixi la convocatòria.
  3. Pagar les taxes, l’assegurança escolar i els serveis voluntaris, si s’escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
  4. Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa, etc.), i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents. Si no ho feu, en el cas de denegació de la beca, no podreu gaudir dels beneficis corresponents.

Els estudiants us podeu matricular amb la condicionalitat de becari:

a) Si el curs anterior heu obtingut una beca de caràcter general/mobilitat (en aquest cas teniu incorporada automàticament aquesta condicionalitat en la matrícula)

b) Si heu sol·licitat l'acreditació de caràcter econòmic, procediment que gestiona l'AGAUR, i heu obtingut el document acreditatiu corresponent abans del dia de la matrícula.

Si a la finalització del termini de la presentació de la beca, a través del web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, l'estudiant no ha formalitzat la sol·licitud, la matrícula passa a ordinària amb la regularització de l'import corresponent.

El Servei de Gestió Acadèmica efectua les regularitzacions econòmiques pertinents una vegada resolta la convocatòria.

- Als estudiants no matriculats amb condicionalitat de becari, una vegada resolta favorablement la convocatòria.

- Als estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari a qui s'hagi denegat la beca.

Si necessiteu més informació, adreceu-vos a la Unitat  de Beques del Servei de Gestió Acadèmica (Campus Catalunya, Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona), beques@urv.cat, telèfon 977 558614.