2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Emprenedoria i Innovació (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Integrar coneixements avançats per analitzar i planificar les fases de creació d'una nova empresa.
  A2 Integrar els coneixements adequats per dissenyar el pla d'empresa.
  A3 Determinar el pla estratègic de l'empresa respecte a les activitats de R+D i la innovació.
  A4 Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses.
  A5 Valorar l'eficàcia de les polítiques públiques dirigides al foment de la creació d'empreses i la innovació.
  A6 Gestionar els projectes d'innovació de les noves empreses considerant el context micro i macroeconòmic.
  A7 Transferir els coneixements teòrics sobre diferents aspectes de l'empresa (organització, R+D, creixement, etc.) al disseny pràctic de models eficients d'organització empresarial.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació.