2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i eficient.
  A2 Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
  A3 Desenvolupar habilitats directives per comprendre la complexitat i la globalitat de la realitat empresarial i per implantar processos de qualitat i de millora contínua.
  A4 Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
  A5 Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
  A6 Apreciar i gestionar l'impacte social i mediambiental de les decisions empresarials tenint en compte el paper i la responsabilitat de l'empresa en la societat.
  A7 Dissenyar el pla d'internacionalització d'una empresa des d'una perspectiva multidisciplinària i aplicar estratègies per al seu desenvolupament.
  A8 Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació científica en l'àmbit d'economia i empresa (especialitat investigació)
  A9 Utilitzar i combinar les tècniques més adequades, tant quantitatives com qualitatives, per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (Especialitat investigació)
  A10 Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de la investigació (especialitat investigació).
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació.