2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Analitzar els mercats internacionals mitjançant tècniques i enfocaments multidisciplinaris avançats que permetin facilitar informació rellevant a les empreses internacionals i / o amb voluntat d'internacionalització.
  A2 Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin l'estudiant per a l'exercici de tasques de coordinació d'equips en empreses, institucions i organitzacions de caràcter públic o sense ànim de lucre que operen en l'àmbit internacional.
  A3 Capacitar l'estudiant per elaborar plans estratègics d'expansió internacional per a empreses.
  A4 Elaborar informes sectorials i dissenyar estratègies d'innovació que facilitin la inserció i / o la millora del posicionament (upgrading) de l'empresa en les cadenes de valor globals.
  A5 Desenvolupar habilitats directives i coneixements tècnics per gestionar la complexitat de la realitat de l'empresa internacional d'una manera social i mediambientalment responsable.
  A6 Avaluar les repercussions del marc institucional internacional, especialment el de la Unió Europea, i de les polítiques que es deriven i que incideixen en l'àmbit en el qual l'empresa o institució pública desenvolupa la seva activitat.
  A7 Avaluar les potencials amenaces i oportunitats per a les institucions públiques d'àmbit local i regional dels processos vinculats a la globalització econòmica.
  A8 Utilitzar les tècniques quantitatives avançades per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit dels mercats internacionals (especialitat investigació)
  A9 Analitzar aspectes innovadors i rellevants de les noves aportacions teòriques en el camp de l'economia internacional que permetin desenvolupar un treball de recerca d'acord amb els reptes que afronta aquesta disciplina acadèmica (especialitat investigació).
  A10 Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de projectes d'investigació (especialitat investigació).
  A11 Capacitar l'estudiant per a la seva participació en grups multidisciplinaris, internacionals i interculturals de recerca avançada (especialitat investigació).
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació.