2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Perfil de formació de la titulació

L’objectiu general de la doble titulació és oferir una formació completa en l’àmbit de l’empresa, que es complementa amb el coneixement sobre el funcionament dels mercats financers.

 

En concret, l’objectiu és formar un professional versàtil amb capacitat tant per crear el seu propi negoci com per treballar per compte aliè en l’àmbit de la gestió i direcció de qualsevol àrea funcional de l’empresa o la direcció general d’empreses i institucions públiques i privades. En aquest sentit, la persona graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat ha de saber identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos de diversa naturalesa (financers, materials, humans, etc.), analitzar i interpretar la informació (comptable, financera,...) per prendre decisions i avaluar resultats. Alhora, ha de comprendre el funcionament dels mercats financers, a partir del coneixement dels principals productes i factors que hi intervenen, dels models teòrics que en descriuen l’evolució i dels elements socials i jurídics pels quals es veuen afectats.

IDENTITAT PROFESSIONAL:


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: