2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  ADE1 FIC-7 Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica) per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
  ADE2 FIC-5 Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
  ADE3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
  ADE4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, per tal de captar-ne la ubicació competitiva i institucional i la dimensió estratègica.
  ADE5 FIC-2 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar-ne algunes de les àrees funcionals.
  ADE6 Redactar projectes de gestió global o d’àrees funcionals de l’empresa que reflecteixen la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  ADE7 FIC-6 Analitzar amb rigor científic estudis de casos d’empreses i problemes empresarials (financers, comptables, fiscals,...) i emetre informes d’assessorament i de consultoria que donin resposta a aquests problemes.
  FIC1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre ells i amb el seu entorn econòmic.
  FIC3 Entendre la comptabilitat com un llenguatge de la realitat econòmica de l’empresa.
  FIC4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d’una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
  FIC8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per analitzar les principals variables del sistema economicofinancer.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.