2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A10
C4
Anàlisi i resolució d'un cas pràctic relacionat amb l'assignatura. Malgrat que durant el curs es realitzaran més supòsits pràctics, únicament s'avaluarà un d'ells. Per tal de poder avaluar aquest cas pràctic, és imprescindible que l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes pràctiques. 30%
Proves objectives de tipus test
A10
Realització d'una prova tipus test durant el desenvolupament de l'assignatura (aproximadament a la meitat del quadrimestre) en la qual s'haurà d'assenyalar la resposta correcta, entre les diferents opcions plantejades, a les preguntes sobre el contingut de l'assignatura 20%
Proves mixtes
A10
Realització d'una prova escrita al finalitzar la impartició de l'assignatura que constarà de diferents tipus de proves: preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes de desenvolupament i, si escau, proves pràctiques 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'Estatut de la URV i la normativa d'ordenació acadèmica disposen que l'avaluació dels ensenyaments es realitzarà de forma continuada.

Atès aquest sistema d'avaluació continuada, a la primera convocatòria, els alumnes hauran de realitzar una prova objectiva de tipus test (que comptarà un 20% de la nota final) i una prova mixta (examen final) que constarà de preguntes test, preguntes curtes i preguntes de desenvolupament (un 50% de la nota final).

El 30% restant correspondrà a la resolució d'un supòsit pràctic. Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (30% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 5.

Només en aquesta convocatòria, els alumnes que hagin obtingut més d'un 6 en la prova objectiva tipus test, podran optar a realitzar l'examen final de forma oral (50% de la nota final).

En tot cas, per superar l'assignatura cal haver aprovat l'examen final, ja sigui escrit o oral (és a dir haver obtingut 2.5 o més punts sobre 5 punts).

A la segona convocatòria, el sistema d'avaluació serà el mateix. La prova objectiva test no serà recuperable en aquesta convocatòria, si no s'ha realitzat el dia previst. Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (30% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 5. La prova mixta (examen final) serà del mateix format que a la primera convocatòria (50% de la nota final) i caldrà aprovar-la (és a di cal obtenir 2.5 punts o més sobre 5) per superar l'assignatura.