2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i de Grau de TDAWIM (2019)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  ADE-A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia en l’àmbit microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d’empreses.
  ADE-A2 Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
  ADE-A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
  ADE-A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
  ADE-A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
  ADE-A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  ADE-A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
  TDAWIM-FBA1 Ser capaç de resoldre problemes matemàtics que puguin plantejar-se en la informàtica.
  TDAWIM-FBA2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics.
  TDAWIM-FBA3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics.
  TDAWIM-FBA4 Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la informàtica.
  TDAWIM-FBA5 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc instituciaonal i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  TDAWIM-INF1 Capacitat per a desenvolupar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, aplicant principis, metodologies i paradigmes actuals, i assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat conforme a la legislació vigent.
  TDAWIM-INF2 Coneixement i aplicació de procediments algorítmics bàsics per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.
  TDAWIM-INF3 Coneixement , disseny i utilització de forma eficientdels tipus i estructures de dades més adequats per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques.
  TDAWIM-INF4 Capacitat per a construir i mantindre aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient, escollint el paradigme i els llenguatges de programació més adequats.
  TDAWIM-INF5 Coneixement de les característiques, funcionalitats i administració dels sitsemes operatius.
  TDAWIM-INF6 Coneixement de les característiques, funcionalitats i arquitectura dels sistemes distribuïts, les xarxes de commutadors i internet.
  TDAWIM-INF7 Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en sistemes distribuïts, xarxes de computadors i internet.
  TDAWIM-INF8 Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin el seu ús adequat en el desenvvolupament d'aplicacions informàtiques.
  TDAWIM-INF9 Capacitat per a desenvolupar interfícies persona- computador que permetin l'accesibilitat i usabilitat de les aplicacions informàtiques.
  TDAWIM-INF10 Coneixement i utilització de tecnologies i eines per a proporcionar seguretat a les aplicacions i sistemes informàtics.
  TDAWIM-WM1 Coneixement adequat de les teories, principis i mètodes necessaris per a desenvolupar i mantenir aplicacions web.
  TDAWIM-WM2 Capacitat per a desenvolupar i mantenir aplicacions web que satisfacin els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient.
  TDAWIM-WM3 Capacitat de desenvolupar, implementar, verificar i documentar aplicacions web basant-se en tècniques actuals.
  TDAWIM-WM4 Coneixement adequat de les teories, principis i mètodes necessaris per a desenvolupar i mantenir aplicacions mòbils.
  TDAWIM-WM5 Capacitat per a desenvolupar i mantenir aplicacions mòbils que satisfacin els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient.
  TDAWIM-WM6 Capacitat per desenvolupar, implementar, verificar i documentar aplicacions mòbils basant-se en tècniques actuals.
  TDAWIM-WM7 Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions i serveis tant de web com de mòbils en contextos amplis i multi-disciplinars.
  TDAWIM-TFG1 Capacitat per a realitzar individualment, presentar i defensar un projecte en l'àmbit de l'informàtica de naturalesa
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera clara i eficaç en llengua estrangera.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC.
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi.
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.