2023_24
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau en ADE i en Màrqueting (CTE) (2021)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  ADE-A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
  ADE-A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
  ADE-A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
  ADE-A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
  ADE-A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
  ADE-A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  ADE-A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
  MK-1 Reconèixer els conceptes fonamentals de l'empresa, les seves funcions, especialment el Màrqueting, en un entorn global
  MK-2 Reconèixer i analitzar el comportament dels agents econòmics i el funcionament dels mercats
  MK-3 Dissenyar i implementar decisions estratègiques de màrqueting
  MK-4 Dissenyar les diferents parts d'un pla de màrqueting fins a la seva implementació
  MK-5 Elaborar i interpretar la informació comptable i financera de l'empresa
  MK-6 Interpretar i aplicar els conceptes jurídics bàsics que afecten l'empresa
  MK-7 Calcular i aplicar mètodes quantitatius i qualitatius aplicats a l'empresa i el màrqueting
  MK-8 Analitzar les necessitats del consumidor i avaluar els seus comportaments en l'àmbit del màrqueting
  MK-9 Reconèixer els fonaments de la direcció comercial i la direcció d'equips comercials
  MK-10 Dissenyar i implementar estratègies de màrqueting digital, amb el suport de les diferents eines disponibles
  MK-11 Aplicar les principals polítiques de RRHH sobre la base de l'organització humana de l'empresa
  MK-12 Planificar estratègicament la comunicació organitzacional en les seves dimensions interna, externa, comercial i corporativa
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
  MK-CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
  MK-CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  MK-CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi.
  MK-CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  MK-CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  MK-CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional.
  MK-CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.