2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Organització Industrial (2006)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Analitzar i avaluar informació econòmica i jurídica relativa al Sector Públic.
  AC2 Assessorar en la pressa de decisions en l’àmbit de la direcció d’entitats relacionades amb el Sector Públic.
  AC3 Aplicar tècniques d’anàlisi estadístic i computacional.
  Profesionalizador
  AP1 Dominar el funcionament, l’estructura i el marc legal de les entitats que pertanyen o estan relacionades amb el Sector Públic.
  AP2 Gestionar i valorar recursos materials i humans.
  AP3 Desenvolupar activitats per a la promoció econòmica i les relacions exteriors.
  AP4 Diagnosticar problemes econòmiques, jurídics i de gestió i desenvolupar solucions adients.
  AP5 Aplicar els coneixements teòriques que es proporcionen a l'àmbit professional.
  Investigador
  AR1 Dominar tècniques avançades d’anàlisi estadístic i computacional.
  AR2 Dur a terme informes i estudis tècnics.
  AR3 Dissenyar, implementar i avaluar polítiques publiques.
  AR4 Dissenyar, implementar i avaluar l'adquisició i licitació de bens i serveis.
  AR5 Desenvolupar un treball d'investigació científica.
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Resoldre problemes de manera efectiva aplicant coneixements i habilitats multidisciplinars en entorns institucionals nous i canviants.
  BC4 Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC5 Treballar en equip i gestionar equips exercint capacitat de lideratge.
  BC6 Planificar i organitzar les seves tasques i les de l’equip amb el que treballa.
  BC7 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC8 Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC2 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC3 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC4 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC5 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)