2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

1er Cicle
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)

2on Cicle
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)Organització

Òrgans Col·legiats de Govern

L'òrgan col·legiat de govern de l'ETSE és la Junta d'Escola que d'acord amb l'article 61 dels nous Estatuts de la URV té, entre d'altres, les següents funcions:

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix que la Junta està constituïda per un màxim de 50 membres i que la seva composició és la següent

En el cas de no haver-hi prou candidats entre els professors contractats doctors, els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat funcionari doctor elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. En el cas de no haver-hi prou candidats entre els professors contractats no doctors, el lloc vacant podrà ser ocupat per un candidat del professorat funcionari no doctor elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

Els membres elegibles de la Junta de l'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

En la Junta d'Escola s'ha acordat la creació de diverses comissions:

Comissió de Convalidacions i Adaptacions . Aquesta comissió formada pels quatre responsables d'ensenyament del centre té com a funció revisar les sol·licituds de convalidació i adaptació i fer les recomanacions oportunes al director del centre que és qui les resol d'acord amb l'article 121 dels Estatuts.

La Comissió d'Infrastructures es presidida pel director, i la formen un responsable d'ensenyament , el secretari, els directors de departament amb seu a l'ETSE, un membre del PAS i tres alumnes.

També hi ha una Comissió de Biblioteca encarregada de fer el seguiment de l'aplicació de la política bibliotecària de la URV en el seu àmbit. Aquesta comissió està regulada per l'article 19 del Reglament del Servei de Biblioteca de la URV. D'acord amb aquesta normativa està formada pel director o persona en qui delegui, el cap de la Biblioteca de Centre, un professor (com a mínim) de cadascun dels departaments que tinguin presència en els ensenyaments de primer cicle i/o segon que imparteixi el centre per nomenament de la Junta d'Escola i un representant dels estudiants de cadascun dels ensenyaments de primer i/o segon cicle que s'imparteix en el centre per nomenament de la Junta.

L'Escola disposa d'una Comissió Lingüística compartida entre l'ETSE i l'ETSEQ formada per un professor, un membre del PAS i un alumne de cada centre. Té com a funció la promoció de la llengua catalana a través de l'aplicació del Pla de Normalització Lingüística acordat pels dos centres.

Finalment hi ha la Comissió Electoral de centre que s'encarrega d'organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinen ubicada la Direcció: el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i el Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica, i Automàtica. Aquest comissió està regulada per l'article 14 del Reglament Electoral de la URV i la seva composició és la següent: el director o sotsdirector en qui delegui, el secretari del centre, un representant del professorat, un representant de l'alumnat i un representant del PAS designats per la Junta de Centre.

Òrgans Unipersonals de Govern

Arran dels nous Estatuts els òrgans unipersonals de govern del centre són:

El director, nomenat pel rector de la Universitat a proposta de la Junta d'Escola, representa l'Escola, la dirigeix i la gestiona, amb l'ajut del seu equip directiu. En l'article 75 s'estableixen totes les seves funcions.

El sots-director exerceix les funcions que li encomani el director i en cas d'absència, impediment o vacant del director n'assumeix accidentalment les funcions.

El secretari és l'encarregat de la redacció i custòdia de les actes de la junta de centre, de l'expedició de cerificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa.

El responsable, sota la direcció del degà o degana o director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents. El nombre de responsables d'ensenyament de cada centre és fixat pel Consell de Govern i en el cas de l'ETSE són 4.

Tant el sotsdirector, el secretari com els responsables d'ensenyament són nomenats pel rector a proposta del director entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre.

En aquest moment el curs 2005/06 aquests càrrecs estan ocupats per :

Òrgans Consultius

CONSELL D'ENSENYAMENT

El Consell d'Ensenyament és un dels nous òrgans creats arran del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 92 d'aquest estatuts i l'article 28 del Reglament de l'ETSE aquest consell té com a objectiu assistir als responsables d'ensenyament a l'hora d' acomplir les seves funcions i està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participa en la docència de l'Escola. En el reglament de l'Escola s'estableix que hi haurà 4 consell d'Ensenyament:

CONSELL ASSESSOR

El Consell Assessor és l'altre òrgan consultiu de centre i està previst en l'article 93 del nou l'Estatut de la URV. D'acord amb l'article 29 del Reglament de l'Escola hi ha un únic Consell Assessor per totes les titulacions format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits per l'Escola. La seva tasca principal és assessorar ha de ser treballar en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

L'Escola pretén que participin en aquest consell personalitats destacades de tots els àmbits relacionats amb les titulacions del centre per aportar la seva experiència i coneixement del món laboral. En aquest moment ja s'han nomenat 9 membres.

Unitats Administratives de l'Escola


LA SECRETARIA DE L'ESCOLA

Aquesta és la unitat on es custodia l'expedient acadèmic de l'alumne, des que es matricula per primera vegada fins que se li expedeix el títol d'enginyer o d'enginyer tècnic, a més tenim la informació de l'equivalència d'assignatures (convalidacions i adaptacions) per canviar de carrera, o s'expedeix una certificació dels estudis.

Està ubicada al vestíbul de la planta baixa (al costat de la Consergeria) i l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 13 h a més del dilluns i dimarts de 16 a 17 h.  També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977559708, fax 977559699 o a través de correu electrònic a la següent adreça electrònica:  secetse@etse.urv.es

També pots visitar la nostra pàgina web: http://www.etse.urv.es/secretaria/

El cap de Secretaria de l'ETSE és el Sr. Esteve Iniesta Barberà.

Unitats Administratives de l'Escola

L'OFICINA DE SUPORT A LA DIRECCIÓ

És una oficina de nova creació encarregada de l'assessorament i suport administratiu a l'equip directiu. Entre les seves tasques hi ha la gestió del pressupost, del pla estratègic, dels espais, de les eleccions, dels convenis de cooperació educativa entre la Universitat i les empreses, etc. Està situada a la planta baixa del vestíbul i l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 h a 12 h i de 17 a 19 de dilluns a divendres. També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977558557 o el 977559626, o a través de la següent adreça electrònica: osd.etse@urv.cat

Els Departaments

Els departaments són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar, coordinar i desenvolupar la investigació i la docència pròpies de les seves respectives àrees de coneixement (art. 11 Estatuts).

Dels departaments de la URV els següents tenen la seu a l'ETSE:

els directors dels quals són, en inicar-se el curs, el Dr. Josep Pallarès Marzal i el Dr. Josep Domingo i Ferrer, respectivament.

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l'ETSE són responsabilitat d'altres departaments, com el d'Enginyeria Mecànica (particularment en l'especialitat d'Electricitat) o el d'Enginyeria Química. Aquests departaments tenen seu a l'ETSEQ, i per tant, al mateix campus. En menor grau, també imparteixen docència el Departament de Gestió d'Empresa, el d'Economia, el de Filologia Anglogermànica i el de Filologies Romàniques. Els departaments disposen també d'un òrgan de govern col·legiat, el consell de departament (art. 58 i 59 Estatuts URV) i d'òrgans de govern unipersonals, el director i el secretari (art. 72 i 73 respectivament ).