2012_13
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)

Màster Oficial
Enginyeria Electrònica (2010)
Intel·ligència Artificial (2006)
Intel·ligència Artificial (2012)
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)
Seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (2010)

1r Cicle
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)

2n Cicle
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)Organització

Òrgans Col·legiats de Govern

L'òrgan col·legiat de govern de l'ETSE és la Junta de Centre que d'acord amb l'article 61 dels nous Estatuts de la URV té, entre d'altres, les següents funcions:

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix que la Junta està constituïda per un màxim de 50 membres i que la seva composició és la següent:

En el cas de no haver-hi prou candidats entre els professors contractats doctors, els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat funcionari doctor elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. En el cas de no haver-hi prou candidats entre els professors contractats no doctors, el lloc vacant podrà ser ocupat per un candidat del professorat funcionari no doctor elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

o Una representació dels estudiants del centre formada per tretze membres, elegits pels respectius col·lectius, amb la distribució següent:

Els membres elegibles de la Junta de l'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

En la Junta de Centre s'ha acordat la creació de diverses comissions:

Comissió de Convalidacions i Adaptacions . Aquesta comissió està prevista a l’article 121.3 de l’Estatut de la URV. La Junta de Centre va aprovar la seva constitució per part dels quatre responsables d’ensenyaments de primer i segon cicle a més d'un membre del PAS. La seva funció és revisar les sol·licituds de convalidació i adaptació i fer les recomanacions oportunes al director del centre que és qui les resol d'acord amb l'article 121.2 dels Estatuts.

La Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica està formada per l'equip directiu de l'ETSE, juntament amb la tècnica de suport a direccio i la tècnica de qualitat docent, un PDI del DEEEA, un PDI del DEIM i un estudiant. Aquesta Comissió té la responsabilitat de promoure la implantació del SGIQ al centre i la creació d'equips de millora per atendre als resultats de les revisions i avaluacions realitzades. També estableix qui participa en les tasques de planificació i seguiment del SGIQ, actuant a més a més com un dels vehicles de comunicació interna de política, objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema. Respecte a la planificació estratègica, aquesta comissió té la responsabilitat sobre les tasques de disseny de les accions i indicadors de pla estratègic, seguiment de les actuacions i avaluació dels resultats assolits.

Finalment hi ha la Comissió Electoral de centre que s'encarrega d'organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinen ubicada la Direcció: el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i el Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica, i Automàtica. Aquest comissió està regulada per l'article 14 del Reglament Electoral de la URV i la seva composició és la següent: el director o sotsdirector en qui delegui, el secretari del centre, un representant del professorat, un representant de l'alumnat i un representant del PAS designats per la Junta de Centre.

Òrgans Unipersonals de Govern

Arran dels nous Estatuts els òrgans unipersonals de govern del centre són:

El director, nomenat pel rector de la Universitat, representa l'Escola, la dirigeix i la gestiona, amb l'ajut del seu equip directiu. En l'article 75 s'estableixen totes les seves funcions.

El sots-director exerceix les funcions que li encomani el director i en cas d'absència, impediment o vacant del director n'assumeix accidentalment les funcions.

El secretari és l'encarregat de la redacció i custòdia de les actes de la junta de centre, de l'expedició de cerificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa.

El responsable, sota la direcció del degà o degana o director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents. El nombre de responsables d'ensenyament de cada centre és fixat pel Consell de Govern i en el cas de l'ETSE són 4.

Tant el sotsdirector, el secretari com els responsables d'ensenyament són nomenats pel rector a proposta del director entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre.

A l'inici del curs aquests càrrecs estan ocupats per :

A banda dels òrgans estatutaris el centre compta amb una altra categoria d'òrgans unipersonals: Els coordinadors de Màster. Són els encarregats, amb coordinació amb l’equip directiu, de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més programes de màster. L'ETSE compta amb 3 coordinadors de màster:

Òrgans Consultius

CONSELL D'ENSENYAMENT

El Consell d'Ensenyament és un dels nous òrgans creats arran del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 92 d'aquest estatut i l'article 28 del Reglament de l'ETSE aquest consell té com a objectiu assistir els responsables d'ensenyament a l'hora d' acomplir les seves funcions i està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participa en la docència de l'Escola. En el reglament de l'Escola s'estableix que hi haurà 4 consells d'Ensenyament:

CONSELL ASSESSOR

El Consell Assessor és l'altre òrgan consultiu de centre i està previst en l'article 93 del nou l'Estatut de la URV. D'acord amb l'article 29 del Reglament de l'Escola hi ha un únic Consell Assessor per totes les titulacions format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits per l'Escola. La seva tasca principal és assessorar ha de ser treballar en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

L'Escola pretén que participin en aquest consell personalitats destacades de tots els àmbits relacionats amb les titulacions del centre per aportar la seva experiència i coneixement del món laboral.

Unitats Administratives de l'Escola


LA SECRETARIA DE L'ESCOLA

Aquesta és la unitat on es custodia l'expedient acadèmic de l'alumne, des que es matricula per primera vegada fins que se li expedeix el títol. L'alumne s'ha d'adreçar a la la secretaria per tots els tràmits relacionats amb el seu expedient.

Està ubicada al vestíbul de la planta baixa (al costat de la Consergeria) i l'horari d'atenció al públic el podeu trobar al web de l'ETSE. També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977559708, fax 977559699 o a través de correu electrònic a la següent adreça electrònica: secetse@etse.cat

També pots visitar la nostra pàgina web: http://www.etse.urv.cat/secretaria/

El cap de Secretaria de l'ETSE és el Sr. Esteve Iniesta Barberà.

Unitats Administratives de l'Escola

L'OFICINA DE SUPORT A LA DIRECCIÓ

És una oficina encarregada de l'assessorament i suport administratiu a l'equip directiu. Entre les seves tasques hi ha la gestió del pressupost, del pla estratègic, dels espais, de les eleccions, dels convenis de cooperació educativa entre la Universitat i les empreses, etc. Està situada a la planta baixa del vestíbul i l'horari d'atenció al públic el podeu consultat al web de l'ETSE. També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977558557 , o a través de la següent adreça electrònica: osd.etse@urv.cat

Els Departaments

Els departaments són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar, coordinar i desenvolupar la investigació i la docència pròpies de les seves respectives àrees de coneixement (art. 11 Estatuts).

Dels departaments de la URV els següents tenen la seu a l'ETSE:

els directors dels quals són, en inicar-se el curs, el Dr. Lluis Francesc Marsal Garví i el Dr. Josep Domingo i Ferrer, respectivament.

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l'ETSE són responsabilitat d'altres departaments, com el d'Enginyeria Mecànica (particularment en l'especialitat d'Electricitat) o el d'Enginyeria Química. Aquests departaments tenen seu a l'ETSEQ, i per tant, al mateix campus. En menor grau, també imparteixen docència el Departament de Gestió d'Empresa, el d'Economia, el de Filologia Anglogermànica i el de Filologies Romàniques.

Els departaments disposen també d'un òrgan de govern col·legiat, el consell de departament (art. 58 i 59 Estatuts URV) i d'òrgans de govern unipersonals, el director i el secretari (art. 72 i 73 respectivament ).