2015_16
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble titulació de Grau d'Eng. Elèctrica/Eng. Electrònica Ind. i Automàtica
Doble titulació de Grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)

Màster Oficial
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)
Enginyeria Electrònica (2010)
Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics (2014)
Enginyeria Industrial (2013)
Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents 2013
Intel·ligència Artificial (2012)
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (2011)
Enginyeria Informàtica (1997)Organització

Òrgans Col·legiats

L'òrgan col·legiat de govern de l'ETSE és la Junta de Centre que d'acord amb l'article 61 dels nous Estatuts de la URV té, entre d'altres, les següents funcions:

·  Elegir el director o directora i acordar-ne la revocació.

·  Aprovar les línies generals d'actuació del centre.

·  Aprovar la memòria anual d'activitats.

·  Elaborar el projecte de reglament del centre i proposar-ne la modificació.

·  Elaborar els plans d'estudi dels ensenyaments que tingui adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si s'escau, la modificació.

·  Supervisar el funcionament dels ensenyaments que tingui adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

·  Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis.

·  Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que el centre tingui adscrits.

·  Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

·  Planificar la utilització dels recursos econòmics , establir les directrius generals pe administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.

·  Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix que la Junta està constituïda per 50 membres i que la seva composició és la següent:

a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, els o les responsables d’ensenyament i el secretari o secretària.

b) Els directors o directores de departament que siguin responsables d’una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria.

c) Una representació de 31 membres del col•lectiu docent i investigador vinculat al centre, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col•lectiu i entre aquest. Aquesta representació està formada per:

• 26 membres del professorat amb vinculació permanent dels quals 22 són doctors;

• 5 membres del professorat amb vinculació no permanent, dels quals 4 són doctors.

d) En el cas de no haver-hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent doctor , els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat amb vinculació permanent doctor elegits per aquest col•lectiu i entre aquest. En el cas de no haver-hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent no doctor, el lloc vacant podrà ser ocupat per un candidat del professorat amb vinculació permanent no doctor elegits per aquest col•lectiu i entre aquest.

e) Una representació de 13 estudiants, a raó de 1 per cadascun dels ensenyaments del centre, i la resta fins a completar la xifra, a raó d’un més per cada ensenyament d’acord amb el major número d’alumnes matriculats escollits per aquest col•lectiu i entre aquests. En el cas dels plans en extinció s’agruparan als ensenyament del pla nou afí.

f) Una representació de 6 membres del personal d'administració i serveis adscrit al centre, elegits per aquest col•lectiu i entre aquest.

3. Els membres elegibles de la Junta de l’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Però el centre disposa d’altre òrgans de col·legiats la regulació, composició i funcions del quals podeu trobar a la web de l’Escola. Alguns són d’existència obligatòria i d’altres es creen d’acord amb les necessitats del moment. A l’inici del curs els òrgans de centre són:

Comissió Electoral

Comissió de Convalidacions i Adaptacions

Comissió de Qualitat i Planificació estratègica

Comissió d’Innovació Docent

Comissió de l’Exercici Professional

Comissió d’Imatge Corporativa i Captació

Comissió d’Internacionalització

Tots el graus disposen d’un Consell d’Ensenyament.

Tots els màsters de l’ETSE compten amb Comissions Acadèmiques de Màster.

Òrgans Unipersonals

Els Estatuts de la URV estableixen que els òrgans unipersonals de govern del centre són:

El director/a, nomenat pel rector de la Universitat, representa l'Escola, la dirigeix i la gestiona, amb l'ajut del seu equip directiu. En l'article 75 s'estableixen totes les seves funcions.

El sotsdirector/a exerceix les funcions que li encomani el director i en cas d'absència, impediment o vacant del director n'assumeix accidentalment les funcions.

El secretari/a és l'encarregat de la redacció i custòdia de les actes de la junta de centre, de l'expedició de certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa.

El responsable d’ensenyament, sota la direcció del director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents. El nombre de responsables d'ensenyament de cada centre és fixat pel Consell de Govern i en el cas de l'ETSE són 4.

Tant el subdirector/a, el secretari/a com els responsables d'ensenyament són nomenats pel rector a proposta del director/a entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre.

A l'inici del curs aquests càrrecs estan ocupats per :

A banda dels òrgans estatutaris el centre compta amb una altra categoria d'òrgans unipersonals: Els coordinadors de Màster. Són els encarregats, amb coordinació amb l’equip directiu, de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més programes de màster. L'ETSE compta amb els següents coordinadors de màster:

Unitats Administratives de l'Escola

LA SECRETARIA DE L'ESCOLA

Aquesta és la unitat on es custodia l'expedient acadèmic de l'estudiant, des de que es matricula per primera vegada fins que se li expedeix el títol. L'estudiant s'ha d'adreçar a la Secretaria per tots els tràmits relacionats amb el seu expedient.

Està ubicada al vestíbul de la planta baixa (al costat de la Consergeria) i l'horari d'atenció al públic el podeu trobar al web de l'ETSE. També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977559708 o a través de correu electrònic a la següent adreça electrònica: secetse@etse.cat

També pots visitar la nostra pàgina web: http://www.etse.urv.cat/secretaria/

El cap de Secretaria de l'ETSE és el Sr. Esteve Iniesta Barberà.

L'OFICINA DE SUPORT A LA DIRECCIÓ

És una oficina encarregada de l'assessorament i suport administratiu a l'equip directiu. Entre les seves tasques hi ha la gestió del pressupost, del pla estratègic, dels espais, de les eleccions, dels convenis de cooperació educativa entre la Universitat i les empreses, etc. Està situada a la planta baixa del vestíbul i l'horari d'atenció al públic el podeu consultat al web de l'ETSE. També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977558557, o a través de la següent adreça electrònica: osd.etse@urv.cat

ELS DEPARTAMENTS

Els departaments són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar, coordinar i desenvolupar la investigació i la docència pròpies de les seves respectives àrees de coneixement (art. 11 Estatuts).

Dels departaments de la URV els següents tenen la seu a l'ETSE:

Els directors d’aquests departaments són, en iniciar-se el curs, el Dr. Jesus Brezmes Llecha i el Dr. Jordi Castellà Roca, respectivament.

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l'ETSE són responsabilitat d'altres departaments, com el d'Enginyeria Mecànica o el d'Enginyeria Química. Aquests departaments tenen seu a l'ETSEQ, i per tant, al mateix campus. En menor grau, també imparteixen docència altres departaments ubicats fora del campus tals com el Departament de Gestió d'Empresa o el d’Economia.

Els departaments disposen també d'un òrgan de govern col·legiat, el consell de departament (art. 58 i 59 Estatuts URV) i d'òrgans de govern unipersonals, el director i el secretari (art. 72 i 73 respectivament ).