2022_23
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 

Organització

Òrgans Col·legiats

L'òrgan col·legiat de govern de l'ETSE és la Junta d'Escola que d'acord amb l'article 40  dels nous Estatuts de la URV té les següents funcions:

a) Elegir el degà o degana o el director o directora d'escola i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de la facultat o escola.

c) Aprovar les propostes de nous ensenyaments de grau i de postgrau oficials i propis, l'encàrrec docent corresponent i, si escau, la modificació.

d) Aprovar l'organització del funcionament dels ensenyaments que tingui adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

e) Aprovar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la facultat o escola tingui adscrits.

f) Aprovar i tancar el pressupost de la facultat o escola.

g) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits.

h) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que ha d'impartir docència en els ensenyaments adscrits a la facultat o escola.

i) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament o consulta i fixar-ne la composició.

j) Aprovar la vinculació del professorat a la facultat o escola.

k) Retre comptes de l'activitat de la facultat o escola.

l) Proposar al Consell de Govern l'aprovació del reglament de la facultat o escola i, si escau, la modificació.

m) Aprovar la política de qualitat de la facultat o escola, d'acord amb la de la Universitat.

n) Fer el seguiment de la qualitat de la docència, revisar-ne l'adequació i fer el seguiment de la implantació

dels plans de millora dels ensenyaments adscrits.

o) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels

departaments, pel que fa a la creació de noves places i la destinació de les vacants.

p) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix que la Junta està constituïda per 50 membres i que la seva composició és la següent:

a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, els o les responsables d’ensenyament i el secretari o secretària.

b) Els directors o directores de departament que siguin responsables d’una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d’algun dels ensenyaments adscrits a l’Escola Técnica Superior d’Enginyeria.

c) Una representació de 31 membres del col•lectiu docent i investigador vinculat al centre, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col•lectiu i entre aquest. Aquesta representació està formada per:

• 26 membres del professorat amb vinculació permanent dels quals 22 són doctors;

• 5 membres del professorat amb vinculació no permanent, dels quals 4 són doctors.

d) En el cas de no haver-hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent doctor , els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat amb vinculació permanent doctor elegits per aquest col•lectiu i entre aquest. En el cas de no haver-hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent no doctor, el lloc vacant podrà ser ocupat per un candidat del professorat amb vinculació permanent no doctor elegits per aquest col•lectiu i entre aquest.

e) Una representació de 13 estudiants, a raó de 1 per cadascun dels ensenyaments del centre, i la resta fins a completar la xifra, a raó d’un més per cada ensenyament d’acord amb el major número d’alumnes matriculats escollits per aquest col•lectiu i entre aquests. En el cas dels plans en extinció s’agruparan als ensenyament del pla nou afí.

f) Una representació de 6 membres del personal d'administració i serveis adscrit al centre, elegits per aquest col•lectiu i entre aquest.

3. Els membres elegibles de la Junta de l’Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Però el centre disposa d’altre òrgans de col·legiats la regulació, composició i funcions del quals podeu trobar a la web de l’Escola.

https://www.etse.urv.cat/ca/escola/organitzacio/

Òrgans Unipersonals

Els Estatuts de la URV estableixen que els òrgans unipersonals de govern del centre són:

El director/a, nomenat pel rector de la Universitat, representa l'Escola, la dirigeix i la gestiona, amb l'ajut del seu equip directiu. En l'article 55 de l'Estatut s'estableixen totes les seves funcions.

El subdirector/a exerceix les funcions que li encomani el director i en cas d'absència, impediment o vacant del director n'assumeix accidentalment les funcions.

El secretari/a és l'encarregat de la redacció i custòdia de les actes de la junta de centre, de l'expedició de certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa.

El coordinador/a de grau o de màster, sota la direcció del director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents.

Tant el subdirector/a, el secretari/a com els coordinadors de grau i de màster són nomenats pel rector a proposta del director/a entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al centre.

A l'inici del curs aquests càrrecs estan ocupats per :

A banda dels òrgans estatutaris el centre compta amb una altra categoria d'òrgans unipersonals: Els coordinadors de Màster. Són els encarregats, amb coordinació amb l’equip directiu, de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més programes de màster. L'ETSE compta amb els següents coordinadors de màster:

Unitats Administratives de l'Escola

L'OFICINA DE SUPORT A LA DIRECCIÓ

És una oficina encarregada de l'assessorament i suport administratiu a l'equip directiu. Entre les seves tasques hi ha la gestió del pressupost, del pla estratègic, de les eleccions, dels convenis de cooperació educativa entre la Universitat i les empreses, etc. Està situada a la planta baixa del vestíbul i l'horari d'atenció al públic el podeu consultat al web de l'ETSE. També pots contactar amb nosaltres al telèfon 977558557, o a través de la següent adreça electrònica: osd.etse@urv.cat

ELS DEPARTAMENTS

El departament és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del personal docent i investigador i per donar
suport a les iniciatives docents i investigadores del professorat (art.14 Estatut)

Dels departaments de la URV els següents tenen la seu a l'ETSE:

Els directors d’aquests departaments són, en iniciar-se el curs, el Dr. Hugo Vallderama Blavi i el Dr. Jordi Castellà Roca, respectivament.

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l'ETSE són responsabilitat d'altres departaments, com el d'Enginyeria Mecànica o el d'Enginyeria Química. Aquests departaments tenen seu a l'ETSEQ, i per tant, al mateix campus. En menor grau, també imparteixen docència altres departaments ubicats fora del campus tals com el Departament de Gestió d'Empresa o el d’Economia.

Els departaments disposen també d'un òrgan de govern col·legiat, el consell de departament (art. 42 i 43 Estatuts URV) i d'òrgans de govern unipersonals, el director i el secretari (art. 61 i 63 respectivament ).