2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Serveis Informàtics

Introducció

El Servei d'Informàtica és la unitat organitzativa encarregada de prestar els serveis informàtics generals de la universitat, i específicament els serveis de suport a la docència i de gestió interna de l'ETSE.

Resum dels serveis oferts a Docència

Pel fet de matricular-se d'algun dels ensenyaments impartits a l'ETSE, l'alumne rep un compte d'usuari, un espai de disc en xarxa i una adreça de correu electrònic, els quals conservarà mentre perdurin els seus estudis d'aquell ensenyament.

Distribuïts en les diferents aules informàtiques, i atesos per personal tècnic i per becaris, l'ETSE posen a l'abast dels seus alumnes un total de més de 200 ordinadors, PC’s i estacions de treball Sunrays, des dels quals podran treballar amb diversos sistemes operatius, connectar-se als servidors Unix, utilitzar el programari que s'ha instal·lat amb finalitats docents, imprimir i traçar els seus treballs mitjançant un plotter . En cas que ho desitgin, també podran connectar-se des de casa per tal de realitzar les seves pràctiques que es poden realitzar de forma no presencial.

Per tal de poder utilitzar aquests ordinadors, l'alumne s'ha de validar utilitzant el seu codi d'usuari.

Mitjançant el seu compte d'usuari, l'alumne podrà accedir a diversos serveis de xarxa (FTP, WWW, servidors de fitxers i carpetes públiques i personals) dels quals podrà obtenir programes, manuals i tota mena d'informació necessària per el desenvolupament dels seus estudis.

Així mateix, a través del correu electrònic podrà ser informat de diferents temes que l'afectin.

Generació de comptes d'alumnes

Una vegada l'alumne ha formalitzat la totalitat de la seva matrícula queda registrat a la base de dades de la URV. A partir d'aquest moment és conegut de quines assignatures s'ha matriculat cada alumne, i per tant, pot ésser donat d'alta als ordinadors i serveis que requereixen les assignatures de les quals s'ha matriculat.

Còpies de seguretat dels comptes donats de baixa

Un cop s'anul·lin els comptes d'un servidor es realitzarà una doble còpia de seguretat a cinta dels fitxers que contingui i s'esborraran del disc. Els antics alumnes tenen dret a demanar una còpia dels seus fitxers, la qual cosa hauran de sol·licitar al Servei d'Informàtica.

Cas especial: canvis d'ensenyaments

Els alumnes que canviïn d'ensenyament rebran un nou compte d'usuari que els identificarà com a alumnes del nou ensenyament escollit. Aquest nou compte contindrà els fitxers dels quals disposaven el curs anterior.

Aquests alumnes podran utilitzar els seus antics comptes d'usuari mentre el procés de generació de nous comptes no els n'assigni un de nou. En aquest moment, i de forma automàtica, el seu compte vell s'inhabilitarà, es donarà d'alta el nou compte i s'hi transferiran tots els seus fitxers.

Servidor de Fitxers i Còpies de Seguretat

Tots els alumnes tenen una zona d'espai de disc pròpia en el servidor de fitxers de Docència, la qual és accessible des de PC, i també des d'UNIX, on poden crear i editar fitxers.

Per tal de garantir la integritat de les dades, s’utilitza una política de seguretat per a les còpies a cinta. Qualsevol alumne que per algun motiu hagi perdut un fitxer pot demanar que se li recuperi l'última versió emmagatzemada.

Utilització del correu electrònic

Per tal de facilitar l'intercanvi d'informació entre alumnes i qualsevol altre membre de l'entorn universitari, es posa a disposició de tots l'alumnat un compte de correu electrònic, el qual els servirà també per intercanviar informació amb qualsevol persona connectada a Internet. Es confia que l'alumne és prou madur com per fer-ne una utilització responsable.

S'ha considerat que donades les característiques pròpies de l'alumnat i la infrastructura disponible, la gestió de correu electrònic més adient per posar-lo a disposició dels alumnes és la interfície web a través de l'adreça http://estudiants.urv.cat/

En aquesta mateixa URL es detalla la normativa d'ús aplicable per aquest servei.

Llistes de distribució per Docència

Per facilitar la distribució d'informació a grups d'alumnes s'han creat diverses llistes de correu electrònic, tant per ensenyaments com per assignatures.

Normativa dels Serveis informàtics

L'usuari de l'equipament informàtic de l'ETSE s'ha de comprometre a respectar les següents normes d'utilització:

El no compliment d'aquestes normes pot provocar restriccions temporals o definitives en l'ús dels sistemes.

D'altra banda l'usuari informàtic disposa dels següents drets:

L'usuari informàtic té dret a la privacitat de la informació continguda en el seu compte

També té dret a no ser monitoritzat excepte en els casos en què el responsable de seguretat de la universitat ho consideri necessari.