2010_11
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Currículum Nuclear
 Grado de Ingeniería Informática (2010)

Currículum Nuclear

Al Grau d’Enginyeria Informàtica s’ha organitzat  l’assoliment del Currículum Nuclear de la URV  de la següent manera:

C1. Llengua estrangera:

L'estudiant obtindrà una avaluació positiva d'aquesta competència per qualsevol dels següents mitjans:

 

 

 

La resta de competències es treballaran i s'avaluaran de forma integrada al desenvolupament de les assignatures del pla d’estudis.

C2. Utilitzar de manera avançada les TIC:

C3. Gestionar informació i coneixement:

C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

C5. Ciutadania:

C6. Projecte acadèmic-professional: