2009_10
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1er Cicle
2on Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica és un procés de seguiment i orientació durant la vida acadèmica de l’estudiant.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

Em pot ser útil en moments puntuals durant la meva estada a la Universitat, per aconseguir desenvolupar-me correctament  i satisfactòriament.

Principalment, el procés de tutoria pretén:


Com estan organitzades les tutories?

Els centres i els departaments assignen un tutor de forma individualitzada a cada alumne en el moment de la seva matriculació.

El tutor és un professor amb coneixements en l’ensenyament dels alumnes que tutoritza, encara que pot ser un professor que no arribi mai a fer-los classe.

Per obtenir mes informació sobre el procés de tutories de l’ETSE visiteu el següent enllaç:

http://www.etse.urv.es/index.php?section=general&subsection=tutories&language=caES


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és la persona responsable de realitzar les tutories als alumnes, per tal d’orientar-los en els aspectes acadèmics.

A l’inici de curs rebreu informació individualitzada de qui és el vostre tutor.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

Els tutors s'assignen quan l'alumne es matricula per primera vegada a la titulació i tenint en compte l'ensenyament al qual pertanyen.

El tutor d’un estudiant ho és des que l’estudiant inicia un ensenyament a l’ETSE fins que el finalitza. 


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

La següent taula recull un resum de totes les activitats tutorials a les quals l’alumne hauria d’assistir durant tota la seva carrera.

Curs

Descripció

Temes a tractar

Responsable de la sessió

Període realització

1r curs

Tutoria de grup

Sessió de benvinguda, explicació del centre i l’ensenyament, campus virtual, Biblioteca, etc.

Coordinador de Tutoria del Grau (CTG) i Equip Directiu

1a setmana del curs

Tutoria individual

Orientació sobre l’itinerari recomanat a matricular segons procedència de l’alumne

Tutor

setembre

Tutoria individual

Orientació abans d’exàmens

Tutor

desembre

Tutoria individual

Seguiment després dels exàmens

Tutor

entre febrer i març

Tutoria individual

Seguiment i Orientació pel proper curs (CN)

Tutor

entre maig i juny

2n curs

Tutoria individual

Seguiment i Orientació (CN)

Tutor

entre octubre i novembre

Tutoria en grup

Sessió informativa mobilitat

Coordinador de Mobilitat del Grau

Finals de gener

Tutoria en grup

Seguiment després dels exàmens

Tutor

entre febrer i maig

Tutoria individual

Seguiment i Orientació pel proper curs. (CN)

Tutor

entre maig i juny

3r curs

Tutoria individual

Seguiment i Orientació (CN)

Tutor

entre octubre i novembre

Tutoria en grup

Sessió informativa mobilitat i Pràct. Externes

Coordinador de Mobilitat del Grau

Finals de gener

Tutoria en grup

Seguiment després dels exàmens i Orientació sobre Sortides Professionals

Tutor

entre febrer i maig

Altres

Comunicació virtual o bé presencial (individual o en grup) amb el tutor/a

Tutor

Variable