2011_12
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Formal Mentoring Program
1st Cycle
2nd Cycle
Masters

¿What are academic tutorials?

La tutoria acadèmica és un procés de seguiment i orientació durant la vida acadèmica de l’estudiant.

La tutoria acadèmica permet a l’estudiant disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la seva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més, l’alumne també disposa d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


¿In what ways can academia tutorials be useful?

La tutoria em pot ser útil per a:


¿How are the tutorials organized?

Les tutories poden estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs a aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


¿Who is my tutor?

El tutor és un professor de l’ETSE,  amb coneixements en l’ensenyament  cursat pels alumnes que tutoritza.

A l’inici de cada curs, cada alumne rep informació individualitzada de qui és el seu tutor.


¿How are tutors assigned to students?

Els tutors s'assignen quan l'alumne es matricula per primera vegada a la titulació i tenint en compte l'ensenyament al qual pertanyen. L’assignació de cada tutor a cada alumne és aleatòria entre el col·lectiu de tutors i el d’alumnes.

En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i un alumne tutoritzat per aquell tutor, existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi de tutor.

El tutor d’un estudiant ho és des que l’estudiant inicia un ensenyament a l’ETSE fins que el finalitza. 


¿When should I attend tutorials?

Donat que aquest servei és important per a l’evolució dels estudiants, qualsevol moment de dubtes és recomanable per anar a resoldre’ls però en els inicis i finals dels quatrimestres és més interessant.

Per obtenir mes informació sobre el procés detutories de l’ETSE visiteu el següent enllaç:

http://www.etse.urv.es/index.php?section=general&subsection=tutories&language=caES