2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria.
  A2 Dissenyar i desenvolupar experiments científics, així com analitzar i interpretar dades i resultats.
  A3 Dissenyar un sistema, component o procés de l'àmbit de l'electrònica i de l'automàtica per a complir les especificiacions requerides.
  A4 Identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria electrònica i automàtica en el camp industrial.
  A5 Utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna necessàries per la pràctica en l'enginyeria electrònica i automàtica.
  A6 Determinar la dimensió dels recursos necessaris i utilitzar-los amb eficàcia, a partir del coneixement de les tecnologies electròniques per qualsevol àmbit d'aplicació a la indústria.
  A7 Projectar i implementar els sistemes de captació de senyals necessaris per monitoritzar processos industrials, processar-los i utilitzar-los de manera eficient pel control d'aquests processos.
  A8 Dissenyar els accionaments necessaris per actuar sobre un procés en funció dels sistemes de control implementats.
  A9 Concebre, implementar i explotar sistemes d'alimentació o processat de potencia pels equipaments dissenyats.
  A10 Dissenyar i implemetar Sw i Hw per sistemes electrònics digitals.
  A11 Dissenyar els sistemes de control necessaris en els processos industrials.
  A12 Projectar, construir, explotar i gestionar instal·lacions de caire industrial.
  A13 Buscar, gestionar i utilitzar la informació necessària pel desenvolupament de les tasques pròpies.
  A14 Redacció de documentació tècnica (plecs de condicions, pressupostos...).
Type B Code Competences Transversal
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient.
  B9 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
  B10 Capacitat de lideratge.
  B11 Planificar i organitzar.
  B12 Motivació per la qualitat.
  B13 Presa de decisions.
  B14 Atenció al "client".
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Dominar l'expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure's amb facilitat per l'espai europeu i per la resta del món.
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llèngua pròpia.